Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2019.07.01

Tarptautinių ryšių skyrius


 • Organizuoja ir koordinuoja Tarybos struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su naryste Europos Sąjungoje (ES).
• Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas.
• Atlieka per LINESIS gaunamų Europos Sąjungos teisės aktų projektų, informacinių dokumentų, jų vertimų pirminį įvertinimą, organizuoja aktualių dokumentų paskirstymą Tarybos struktūriniams padaliniams.
• Koordinuoja ES Tarybos darbo grupėms, Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Tarybos komitetams teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą Tarybos kompetencijos srityje ir pateikimą atsakingai institucijai.
• Palaiko, plėtoja ryšius su ACER, CEER, ERRA, WAREG, OECD ir kt. bei organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą Taryboje.
• Koordinuoja ACER Reguliuotojų valdybai, CEER Generalinei asamblėjai, ERRA Reguliuotojų vadovų komitetui, WAREG Generalinei asamblėjai, OECD Reguliuotojų tinklui teikiamų pozicijų parengimą.
• Pagal kompetenciją rengia ir bendradarbiauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais teikiant informaciją ACER, CEER, ERRA, WAREG, OECD, kitoms organizacijoms, kitų valstybių nacionalinėms reguliavimo institucijoms apie Lietuvos energetikos rinką.
• Koordinuoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinės ataskaitos Europos Komisijai rengimą.
• Koordinuoja Tarybos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes.
• Koordinuoja pasirengimą Tarybos organizuojamiems tarptautiniams susitikimams, Tarybos atstovų dalyvavimą renginiuose užsienyje.
• Rengia Tarybos metinius komandiruočių planus, vykdo planų įgyvendinimo kontrolę.
• Nagrinėja Tarybos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius bei rengia šiuos poreikius realizuojančias programas.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.