Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-09-23

Tarptautinių ryšių skyrius


 • Organizuoja ir koordinuoja Tarybos struktūrinių padalinių veiklą, susijusią su naryste Europos Sąjungoje (ES).

 • Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas.

 • Atlieka per LINESIS gaunamų Europos Sąjungos teisės aktų projektų, informacinių dokumentų, jų vertimų pirminį įvertinimą, organizuoja aktualių dokumentų paskirstymą Tarybos struktūriniams padaliniams.

 • Koordinuoja ES Tarybos darbo grupėms, Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Tarybos komitetams teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą Tarybos kompetencijos srityje ir pateikimą atsakingai institucijai.

 • Palaiko, plėtoja ryšius su ACER, CEER, ERRA, WAREG, OECD ir kt. bei organizuoja iš jų gautos informacijos paskirstymą Taryboje.

 • Koordinuoja ACER Reguliuotojų valdybai, CEER Generalinei asamblėjai, ERRA Reguliuotojų vadovų komitetui, WAREG Generalinei asamblėjai, OECD Reguliuotojų tinklui teikiamų pozicijų parengimą.

 • Pagal kompetenciją rengia ir bendradarbiauja su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais teikiant informaciją ACER, CEER, ERRA, WAREG, OECD, kitoms organizacijoms, kitų valstybių nacionalinėms reguliavimo institucijoms apie Lietuvos energetikos rinką.

 • Koordinuoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinės ataskaitos Europos Komisijai rengimą.

 • Koordinuoja Tarybos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes.

 • Koordinuoja pasirengimą Tarybos organizuojamiems tarptautiniams susitikimams, Tarybos atstovų dalyvavimą renginiuose užsienyje.

 • Rengia Tarybos metinius komandiruočių planus, vykdo planų įgyvendinimo kontrolę.

 • Nagrinėja Tarybos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius bei rengia šiuos poreikius realizuojančias programas.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

 • Kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją Skyriaus veiklos klausimais.

 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.

 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.