Įeiti
Publikuoti: 2018-06-01. Atnaujinta: 2020-10-02

Šilumos bazinių kainų skyrius


 • Rengia šilumos ir karšto vandens bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl bazinių šilumos kainų dedamųjų ir karšto vandens kainų dedamųjų bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu paslaugų teikimo vežėjams tarifų maksimalių dydžių, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Derina šilumos tiekėjų nustatytas šilumos kainas konkurenciniams šilumos vartotojams, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Nagrinėja bei vertina valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams.
 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Tarybos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir teikia siūlymus Tarybai dėl jų įgyvendinimo užtikrinimo.
 • Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant šilumos ir transporto sektorių ekonominį reguliavimą.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.