Įeiti
Publikuoti: 2018-06-01. Atnaujinta: 2020-10-02

Šilumos ir vandens departamentas


 • Rengia šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų gamintojų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Departamento kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymą įgyvendinančius teisės aktus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodiką, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos paskirstymo vartotojams rengimo ir taikymo taisykles, rengia Tarybos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina pateiktus prašymus dėl šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu paslaugų teikimo vežėjams tarifų maksimalių dydžių, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus paslaugų įkainius, taikomus energijos išteklių biržos dalyviams, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus prekybos energijos išteklių rinkoje prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, taikomas energijos išteklių biržos dalyviams, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktas veiklos ketvirčio ir metines ataskaitas, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja bei vertina investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams.
 • Nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Nagrinėja nepriklausomų šilumos gamintojų prašymus dėl nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas šilumos ir karšto vandens bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo bei keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikas nustatytos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Tarybos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Derina šilumos tiekėjų nustatytas šilumos kainas konkurenciniams šilumos vartotojams, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, taip pat vandens tiekėjų ir abonentų ginčus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų; ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos; ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir teikia siūlymus Tarybai dėl jų įgyvendinimo užtikrinimo.
 • Numato priemones konkurencijai šilumos gamybos srityje skatinti ir teikia siūlymus Tarybai dėl jų įgyvendinimo užtikrinimo.
 • Nagrinėja viešųjų vandens tiekėjų prašymus dėl kompensacijos dydžio ir mokėjimo tvarkos abonentui savo iniciatyva nutraukus sutartį, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Kaupia, sistemina, analizuoja reguliuojamų įmonių finansines, ekonomines, technologines suvestines, prireikus teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 •  Nagrinėja reguliuojamų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus prašymus išduoti ar pakeisti šilumos ir viešojo vandens tiekimo, energijos išteklių biržos operatoriaus licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
 • Atlieka licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimą, kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos ir biokuro rinkų stebėsenos ataskaitas.
 • Atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
 • Analizuoja bei viešai skelbia informaciją apie Tarybos licencijuojamų šilumos tiekėjų perkamos šilumos bei šilumos gamybai naudojamų kuro rūšių vidutines rinkos kainas.
 • Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo, konkurencijos šilumos gamybos srityje praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant šilumos, vandens ir transporto sektorių ekonominį reguliavimą.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
 • Rengia Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių metines veiklos ataskaitas, metinius darbo planus bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
 • Formuoja Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.