Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-10-02

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius


 • Rengia šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Pagal skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymą įgyvendinančius teisės aktus ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja energijos išteklių biržos operatoriaus prašymus išduoti ar pakeisti licenciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl licencijos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui. Tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus.
 • Rengia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos ir biokuro rinkų stebėsenos ketvirtines ataskaitas.
 • Atlieka energijos išteklių rinkos tyrimus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
 • Analizuoja ir vertina nepriklausomų šilumos gamintojų pateiktus prašymus dėl šilumos gamybos kainų, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja bei vertina nepriklausomų šilumos gamintojų investicijas ir jų atsipirkimą, veiklos ir plėtros planus, valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus, nusidėvėjimo normatyvus, pagal teisės aktų reikalavimus teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl jų derinimo Tarybos posėdžiams.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus paslaugų įkainius, taikomus energijos išteklių biržos dalyviams, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktus prekybos energijos išteklių rinkoje prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, taikomas energijos išteklių biržos dalyviams, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Analizuoja ir vertina energijos išteklių biržos operatoriaus pateiktas veiklos ketvirčio ir metines ataskaitas, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Kontroliuoja, kaip pagal Tarybos patvirtintas šilumos kainų nustatymo metodikas nustatytos nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kainos yra taikomos, nustačius pažeidimus teikia siūlymus Tarybos svarstymui, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Nagrinėja šilumos vartotojų prašymus dėl konkurencinio šilumos vartotojo statuso suteikimo, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo; bei rengia ginčo, kurie įforminami Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo; ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp energijos išteklių biržos dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl energijos išteklių biržos administravimo, organizavimo ir kitos licencijuojamos energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos; ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
 • Analizuoja bei viešai skelbia informaciją apie Tarybos licencijuojamų šilumos tiekėjų perkamos šilumos bei šilumos gamybai naudojamų kuro rūšių vidutines rinkos kainas.
 • Numato priemones konkurencijai šilumos gamybos srityje skatinti ir teikia siūlymus Tarybai dėl jų įgyvendinimo užtikrinimo.
 • Rengia daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodiką, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikas, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektus ir kitus su šiais klausimais susijusius dokumentus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Rengia šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projektus, rengia Tarybos rekomenduojamus bei derina vartotojų siūlomus šilumos paskirstymo metodų projektus, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Kaupia, sistemina, analizuoja reguliuojamų įmonių finansines, ekonomines, technologines suvestines, prireikus teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Atlieka reguliuojamų ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Kontroliuoja reguliuojamų ūkio subjektų veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo, konkurencijos šilumos gamybos srityje praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant šilumos sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus, Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.