Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-10-02

Finansų skyrius


• Tvarko Tarybos buhalterinę apskaitą.
Rengia Tarybos asignavimų išlaidų sąmatos projektą, teikia ją tvirtinti Tarybos pirmininkui ir pateikia Finansų ministerijai.
Sudaro Tarybos išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Finansų ministerijai.
Dalyvauja rengiant Tarybos strateginį veiklos planą.
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarybos investicijų projektus ir programas.
Sudaro Tarybos finansinę atskaitomybę ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Vykdo banko operacijas, rengia tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais per valstybės iždą mokėjimo paraiškas.
Užtikrina, kad visi Tarybos ūkiniai įvykiai ir operacijos būtų registruojamos apskaitoje laiku, tinkamai ir tiksliai bei pagrįstos pateisinamaisiais dokumentais.
Kontroliuoja, kad Tarybos lėšos būtų naudojamos taupiai bei pagal patvirtintas sąmatas.
Nustatyta tvarka ir terminais teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms.
Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
Kaupia, sistemina ir analizuoja norminę bei metodinę medžiagą ir kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais.
Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą.
Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.