Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2019.07.01

Elektros skyrius


Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
Tikrina ir analizuoja elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų viršutinių kainų ribų nustatymui ar perskaičiavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl pradinio planuojamų pajamų lygio ir viršutinių kainų ribų nustatymo.
Tikrina, ar elektros energetikos įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų diferencijavimo metodikos nediskriminuoja vartotojų ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų derinimo.
Tikrina, ar elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų teikėjų nustatytos kainos ir tarifai neviršija Tarybos patvirtintų viršutinių kainų ribų, ar jie nediskriminuoja vartotojų, ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl jų paskelbimo Tarybos posėdžiams.
Tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamų paslaugų įkainius, vertina jų pagrįstumą ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl įkainių derinimo.
Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus derinti investicijas, turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, vertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos įmonių pateiktus tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus bei teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.
Rengia skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
Organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus.
Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais, analizuoja kainodaros, fiksuotų tarifų taikymą bei praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant atsinaujinančių išteklių sektoriaus reguliavimą.
Organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, rengia ir teikia Tarybos posėdžiui ataskaitas, pažymas dėl reguliuojamos veiklos sąlygų vykdymo/nevykdymo.
Renka duomenis, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių ir veiklos efektyvumo kriterijų nustatymo.
Renka duomenis apie elektros energijos vartotojų ir elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamintojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
Pagal Tarybos patvirtintą tvarką vykdo Tarybos reguliuojamų įmonių veiklos kontrolę.
Kontroliuoja, kaip reguliuojamos įmonės vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl taikomų skatinimo priemonių gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius.
Nagrinėja elektros energetikos įmonių, kurių elektros energijos ir paslaugų kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus ir, esant reikalui, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
Rengia ir/ar teikia Tarybai tvirtinti informaciją, kuri reikalinga Europos Komisijai apie elektros energetikos sektoriaus veiklą.
Rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Europos Komisijai teikiamą ataskaitą apie elektros energijos rinką.
Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais, analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant elektros energetikos sektoriaus ekonominį reguliavimą.
Rengia elektros rinkos stebėsenos ataskaitas, rengia medžiagą susijusią su elektros energetikos sektoriumi metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai.
Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka elektros sektoriaus rinkos tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus.
Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
Pagal poreikį bendradarbiauja su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) bei kitomis reguliavimo institucijomis elektros sektoriaus klausimais.
Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.