Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2023-03-06

Elektros skyrius


​Elektros skyriaus tikslas ir funkcijos

 • Skyriaus veikla skirta užtikrinti, kad reguliuojamos paslaugos būtų teikiamos pagrįstomis ir objektyviomis kainomis, nebūtų diskriminuojami tinklų naudotojai, būtų užtikrintas paslaugų patikimumas ir tinkama kokybė, paslaugos būtų teikiamos skaidriomis sąlygomis.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestą tikslą, atlieka šias funkcijas:
 • Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo ir diferencijavimo metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
 • Tikrina ir analizuoja elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų viršutinių kainų ribų nustatymui ar perskaičiavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl planuojamų pajamų lygio ir viršutinių kainų ribų nustatymo.
 • Tikrina, ar elektros energetikos įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų diferencijavimo metodikos nediskriminuoja vartotojų ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų derinimo.
 • Tikrina, ar elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų teikėjų nustatytos kainos ir tarifai neviršija Tarybos patvirtintų viršutinių kainų ribų, ar jie nediskriminuoja vartotojų, ir teikia pažymas bei nutarimų projektus dėl jų paskelbimo Tarybos posėdžiams.
 • Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Rengia, analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamų reguliuojamų paslaugų įkainių nustatymo metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti arba derinti.
 • Apskaičiuoja, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamų reguliuojamų paslaugų įkainius, vertina jų pagrįstumą ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl įkainių tvirtinimo arba derinimo.
 • Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia elektros energetikos įmonių technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų įvertinimo tvarkos projektą ir teikia jį Tarybai tvirtinti.
 • Analizuoja elektros energetikos veiklą vykdančių ūkio subjektų metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas bei atlieka metinį ūkio subjektų finansinį pajėgumo vertinimą ir  finansinio pajėgumo ribinių reikšmių apskaičiavimą bei teikia juos Tarybos posėdžiui tvirtinti.
 • Rengia elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių reikalavimų metodikos projektą ir teikia jį Tarybai tvirtinti.
 • Tikrina kaip tinklų operatoriai laikosi elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų, renka duomenis, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių ir veiklos efektyvumo kriterijų nustatymo.
 • Rengia kompensacijų, kai elektros energijos persiuntimas atnaujinamas per ilgesnį negu nustatytą laikotarpį, apskaičiavimo metodikos projektą ir apskaičiuoja maksimalų kompensacijos dydį bei teikia juos Tarybai tvirtinti.
 • Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus derinti investicijas, turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, vertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Vertina, ar tinkamai panaudojamos investicijos pagal perdavimo sistemos operatoriaus 10 metų perdavimo tinklų plėtros planą, ar investicijų panaudojimas yra suderinamas su neprivalomu 10 metų visos Europos Sąjungos tinklo plėtros planu, ir šio įvertinimo rezultatus skelbia metinėje ataskaitoje Europos Komisijai.
 • Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos įmonių pateiktus tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus bei teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.
 • Bendradarbiaujant su kitais Tarybos padaliniais tvirtina išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatus ir atlieka jų priežiūrą.
 • Nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo ir teikia Tarybai siūlymą dėl projektų pripažinimo parodomaisiais projektais.
 • Vertina tinklų operatorių parengtas elektros energijos perdavimo ir persiuntimo paslaugų teikimo sutarčių standartines sąlygas ir teikia jas Tarybai derinti.
 • Rengia elektros energetikos įmonių reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimus ir (ar) metodą, ir (ar) modelį ir teikia juos Tarybai tvirtinti.
 • Pagal Tarybos patvirtintą tvarką vykdo Tarybos reguliuojamų įmonių veiklos kontrolę.
 • Vertina, kaip reguliuojamos įmonės laikosi licencijomis ir leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų, organizuoja ir atlieka Tarybos reguliuojamų elektros energetikos sektoriaus įmonių patikrinimus, rengia ir teikia Tarybos posėdžiui ataskaitas, pažymas dėl reguliuojamos veiklos sąlygų vykdymo / nevykdymo.
 • Vertina kaip įmonės laikosi veiklų elektros energetikos sektoriuje atskyrimo reikalavimų, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos būtų nepriklausomos nuo gamybos ir tiekimo veiklos interesų ir būtų išvengta šių veiklos rūšių arba kitos su elektros energija susijusios ar nesusijusios veiklos kryžminio subsidijavimo.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją vertina, ar tinklų operatoriai savo interneto svetainėse skelbia su jų eksploatuojamos sistemos veikla ir naudojimu susijusią informaciją, kurią privaloma viešai skelbti laikantis teisės aktų reikalavimų.
 • Nagrinėja elektros energetikos įmonių, kurių elektros energijos ir paslaugų kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus ir, esant reikalui, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais, analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant reguliuojamų paslaugų kainodarą ir elektros energetikos sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Rengia ir/ar teikia informaciją, kuri reikalinga Europos Komisijai apie elektros energetikos sektoriaus veiklą.
 • Rengia ir teikia Europos Komisijai teikiamą ataskaitą apie elektros energijos rinką Skyriaus kompetencijos ribose.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia elektros rinkos stebėsenos ataskaitas, rengia medžiagą susijusią su elektros energetikos sektoriumi metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai.
 • Pagal Skyrius kompetenciją rengia Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaitą, teikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Energetikos ministerijai bei skelbia ją Tarybos interneto svetainėje.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Pagal poreikį bendradarbiauja su Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) bei kitomis reguliavimo institucijomis elektros sektoriaus klausimais. 
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 Skyriaus teisės 

 •  Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Skyriaus užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Skyriaus rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų;
 • esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Skyriaus veiklos klausimams spręsti;
 • rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba);
 • dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.

 Skyriaus darbo organizavimas

 • ​Skyriaus darbą organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vedėjas, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas tiesiogiai atlieka Dujų ir elektros departamento direktorius arba Tarybos pirmininko įgaliotas kitas Dujų ir elektros departamento darbuotojas.
 • Skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Skyriaus vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, vedėjui paskyrus, atlieka kiti Skyriaus darbuotojai.
 • Už Skyriaus parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Skyriaus vedėjas (jam nesant jį pavaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Skyrius atsako už dokumentų, esančių Skyriuje, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Skyrius atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.​