Įeiti
Publikuoti: 2016-07-04. Atnaujinta: 2020-10-02

Ekonominės analizės skyrius


• Rengia šilumos tiekėjų, reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Tikrina reguliuojamų įmonių Tarybai teikiamų reguliuojamosios veiklos ataskaitų, reguliavimo apskaitos sistemos aprašų ir kitų teikiamų duomenų atitikimą Tarybos patvirtintiems apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimams.
Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka reguliuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinę ir ekonominę veiklos metinių rodiklių analizę.
Atlieka licencijuojamų Tarybos reguliuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus.
Atlieka šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  sektorių veiklos efektyvumo lyginamąją analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją rengia metinę šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių rinkos apžvalgą ir dalyvauja rengiant Tarybos metinę veiklos ataskaitą, teikia reikiamą informaciją.
Pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, sistemina, analizuoja reguliuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansines, ekonomines, technologines suvestines, prireikus teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius duomenis apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, bei šilumos sektorius; prireikus rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma šilumos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ekonominio reguliavimo geroji užsienio šalių patirtis.
Pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais, ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių ekonominį reguliavimą.
Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario ir Šilumos ir vandens departamento direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.