Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2023-03-06

Dujų skyrius


​SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS​

 • ​Skyriaus veikla skirta užtikrinti, kad reguliuojamos paslaugos būtų teikiamos pagrįstomis ir objektyviomis kainomis, nebūtų diskriminuojami tinklų naudotojai, būtų užtikrintas paslaugų patikimumas ir tinkama kokybė, paslaugos būtų teikiamos skaidriomis sąlygomis.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestą tikslą, atlieka šias funkcijas:
 • Rengia ir teikia siūlymus Tarybai dėl gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principų, apskaitų atskyrimo, sąnaudų nustatymo ir paskirstymo taisyklių principų.
 • Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikų ir jų pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą.
 • Rengia reguliuojamų paslaugų (naujų vartotojų prijungimo bei centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų) kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Tarybai jas tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą.
 • Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais rengia reikalavimus naudojimosi sistema taisyklėms ir teikia juos Tarybai tvirtinti, bei vertina gamtinių dujų įmonių parengtų naudojimosi sistema taisyklių atitiktį Tarybos patvirtintiems reikalavimams ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų derinimo.
 • Pagal Tarybos patvirtintas valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikas skaičiuoja valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo ir garantinio tiekimo paslaugų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų nustatymui ar koregavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl kainų ir (ar) viršutinių ribų nustatymo (koregavimo).
 • Pagal Tarybos patvirtintas metodikas skaičiuoja gamtinių dujų sistemos balansavimo paslaugų kainas, SGD perkrovos paslaugų kainas, tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie perdavimo kainos dydį ir buitinių vartotojų prijungimo įkainius: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų balansavimo ir naujų buitinių vartotojų prijungimo paslaugų kainų nustatymui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą. Teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiui.
 • Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo kainų, gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams metodikose nustatyti principai nediskriminuoja vartotojų ir (ar) jų grupių, apskaičiuotos konkrečios paslaugų kainos neviršija Tarybos nustatytų pajamų viršutinių ribų bei tikrina, ar gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams suskaičiuoti pagal Tarybos patvirtintas metodikas ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų derinimo.
 • Nagrinėja centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų projektus ir jų pagrindimą, tikrina, ar kainos suskaičiuotos pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Rengia pažymas bei sprendimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų nustatymo.
 • Bendradarbiauja su Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) bei kitomis reguliavimo institucijomis gamtinių dujų klausimais. 
 • Analizuoja dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir planų vertinimo, teikia pažymas bei sprendimų projektus Tarybai dėl jų pagrįstumo ir derinimo.
 • Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais nagrinėja gamtinių dujų operatorių pateiktus bendro intereso investicijų projektus, analizuoja kaštų-naudos analizes. Rengia pažymas bei Tarybos sprendimų projektus dėl tarpvalstybinio kaštų paskirstymo.
 • Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais nagrinėja perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių dešimties metų tinklo plėtros planus, teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų derinimo, atlieka dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir teikia išvadas.
 • Rengia Tarybos sprendimų projektus dėl naujų nedujofikuotų teritorijų dujofikavimo.
 • Nagrinėja gamtinių dujų įmonių, besiverčiančių veikla, kurių kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, veiklos sąnaudų audito išvadas, reguliavimo apskaitos sistemos aprašus ir, esant reikalui, teikia Tarybai pažymas bei sprendimo projektus.
 • Analizuoja gamtinių dujų veiklą vykdančių ūkio subjektų metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas bei atlieka metinį ūkio subjektų finansinį pajėgumo vertinimą ir teikia siūlymus dėl finansinio pajėgumo ribinių reikšmių nustatymo.
 • Vertina teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl minimalių kokybės lygių patvirtinimo.
 • Pagal Tarybos patvirtintą tvarką kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus, atlieka gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymo.
 • Rengia gamtinių dujų rinkų stebėsenos pusmetines ataskaitas.
 • Pagal kompetenciją rengia Europos Tarybai teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų rinką, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją projektus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, rengia pasiūlymus tobulinant gamtinių dujų sektoriaus teisinę bazę.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais.
 • Analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant gamtinių dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SKYRIAUS TEISĖS​

 • ​Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Skyriaus užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Skyriaus rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų;
 • esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Skyriaus veiklos klausimams spręsti;
 • rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba);
 • dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.​

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 • ​Skyriaus darbą organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vedėjas, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas tiesiogiai atlieka Departamento direktorius arba Tarybos pirmininko įgaliotas kitas Departamento darbuotojas.
 • Skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Skyriaus vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, vedėjui paskyrus, atlieka kiti Skyriaus darbuotojai.
 • Už Skyriaus parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Skyriaus vedėjas (jam nesant – jį pavaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Skyrius atsako už dokumentų, esančių Skyriuje, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Skyrius atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.