Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2018.08.31

Dujų skyrius


• Rengia ir teikia siūlymus Komisijai dėl gamtinių dujų sektoriuje valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principų, apskaitų atskyrimo, sąnaudų nustatymo ir paskirstymo taisyklių principų. 
• Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą. 
• Rengia reguliuojamų paslaugų (naujų vartotojų prijungimo bei centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų) kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai jas tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą. 
• Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais rengia reikalavimus naudojimosi sistema taisyklėms ir teikia juos Komisijai tvirtinti, bei vertina gamtinių dujų įmonių parengtų naudojimosi sistema taisyklių atitiktį Komisijos patvirtintiems reikalavimams ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo.
• Pagal Komisijos patvirtintas valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikas skaičiuoja valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo ir garantinio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymui ar koregavimui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl kainų viršutinių ribų nustatymo (koregavimo). 
• Pagal Komisijos patvirtintas metodikas skaičiuoja gamtinių dujų sistemos balansavimo paslaugų kainas, SGD perkrovos paslaugų kainas, tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie perdavimo kainos dydį ir buitinių vartotojų prijungimo įkainius: tikrina ir analizuoja gamtinių dujų balansavimo ir naujų buitinių vartotojų prijungimo paslaugų kainų nustatymui pateiktus duomenis, vertina jų pagrįstumą. Teikia pažymas bei sprendimų projektus Komisijos posėdžiui. 
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateiktų perdavimo, skirstymo, laikymo, SGD pakartotinio dujinimo kainų, gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams metodikose nustatyti principai nediskriminuoja vartotojų ir (ar) jų grupių, apskaičiuotos konkrečios paslaugų kainos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams neviršija Komisijos nustatytų kainų viršutinių ribų ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo. 
• Nagrinėja centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų projektus ir jų pagrindimą, tikrina, ar kainos suskaičiuotos pagal Komisijos patvirtintą metodiką. Rengia pažymas bei sprendimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų nustatymo. 
• Nustato tikslinę gamtinių dujų kainą, taikomą valstybės reguliuojamiems energijos gamintojams, kuriems numatyta pareiga iš suskystintų gamtinių dujų terminalo įsigyti privalomą gamtinių dujų kiekį. 
• Bendradarbiauja su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) bei kitomis reguliavimo institucijomis gamtinių dujų klausimais.  
• Analizuoja dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, ilgalaikes veiklos programas (investicijų planus) ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir planų vertinimo, teikia pažymas bei sprendimų projektus Komisijai dėl jų pagrįstumo ir derinimo. 
• Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais nagrinėja gamtinių dujų operatorių pateiktus bendro intereso investicijų projektus, analizuoja kaštų-naudos analizes. Rengia pažymas bei Komisijos sprendimų projektus dėl tarpvalstybinio kaštų paskirstymo.
• Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais nagrinėja perdavimo ir skirstymo sistemų operatorių dešimties metų tinklo plėtros planus, teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl jų derinimo, atlieka dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir teikia išvadas. 
• Rengia Komisijos sprendimų projektus dėl naujų nedujofikuotų teritorijų dujofikavimo.
• Nagrinėja gamtinių dujų įmonių, besiverčiančių veikla, kurių kainos yra reguliuojamos, ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, veiklos sąnaudų audito išvadas, reguliavimo apskaitos sistemos aprašus ir, esant reikalui, teikia Komisijai pažymas bei sprendimo projektus. 
• Vertina dujų sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą ir teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl finansinio pajėgumo ribinių reikšmių nustatymo bei minimalių kokybės lygių patvirtinimo. 
• Rengia dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainų nustatymo metodiką ir teikia Komisijai tvirtinti.
• Nustato dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainas ir teikia Komisijai tvirtinti.
•  Renka duomenis apie biodujų jėgainių prijungimo prie dujų sistemos įkainių taikymą.
• Nagrinėja ir teikia pažymas Komisijos posėdžiui dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo ar papildymo, taip pat dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo; rengia Komisijos nutarimų dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo projektus; tvarko išduodamų licencijų registravimo žurnalus. 
• Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina gamtinių dujų tiekimo įmonių prašymus susijusius su gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu. Tvarko išduodamų leidimų registravimo žurnalą bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
• Pagal Komisijos patvirtintą tvarką kontroliuoja Komisijos reguliuojamų įmonių veiklą, vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus, atlieka gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymo.
• Rengia gamtinių dujų rinkų stebėsenos pusmetines ataskaitas.
• Pagal kompetenciją rengia Europos Komisijai teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų rinką, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamos ataskaitos apie gamtinių dujų tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją projektus.
• Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Komisijai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų, rengia pasiūlymus tobulinant gamtinių dujų sektoriaus teisinę bazę.
•  Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei. 
• Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais; analizuoja kainodaros, kainų reguliavimo praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Komisijai, tobulinant gamtinių dujų sektoriaus ekonominį reguliavimą. 
• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją. 
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko ir kuruojančio Komisijos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.