Įeiti
Publikuoti: 2014-02-12. Atnaujinta: 2020-10-02

Dujų ir elektros departamentas


 • Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių reguliavimo sistemą Tarybai priskirtose reguliavimo srityse.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja Tarybos strategijos numatytų uždavinių įgyvendinimą.
 • Užtikrina tinkamą elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorių administravimą ir priežiūrą.
 • Rengia ir dalyvauja rengiant pagal Tarybai priskirtą kompetenciją elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių teisės aktų projektus.
 • Analizuoja bendrą elektros energetikos, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių raidą, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus.
 • Atlieka elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus bei rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų šiems ūkio subjektams nustatymo.
 • Atlieka Lietuvos ir kitų ES šalių elektros energetikos, gamtinių dujų, atsinaujinančių elektros energetikos sektorių lyginamąsias analizes ir faktų bei tendencijų interpretacijas, rengia šių rinkų stebėsenos ataskaitas.
 • Analizuoja gamtinių dujų, elektros energetikos veiklą vykdančių ūkio subjektų metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas bei atlieka metinį ūkio subjektų finansinį pajėgumo vertinimą ir teikia siūlymus dėl finansinio pajėgumo ribinių reikšmių nustatymo.
 • Rengia pasiūlymus Tarybai dėl elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių išteklių reguliavimo tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų institucijų (įskaitant ES institucijas ir organizacijas), įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida.
 • Pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Departamento veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Departamento veiklos klausimais.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Departamento kompetenciją.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
 • Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Departamento nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas organizuoja ir atlieka skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų procedūras.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Departamentas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

 • Teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Departamento užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Departamento rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų.
 • Esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Departamento veiklos klausimams spręsti.
 • Rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba).
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.

Departamento darbo organizavimas 

 • Departamento darbą organizuoja ir koordinuoja Departamento direktorius, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Departamento darbuotojai. Departamento direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko paskirtas asmuo.
 • Departamento darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Departamento vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, direktoriui paskyrus, atlieka kiti Departamento darbuotojai.
 • Už Departamento parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Departamento direktorius (jam nesant – jį vaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Departamentas atsako už dokumentų, esančių Departamente, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Departamentas atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.