Įeiti
Publikuoti: 2023-03-06. Atnaujinta: 2023-03-06

Didmeninės rinkos skyrius


​ SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 • Skyriaus veikla skirta užtikrinti efektyvią elektros energetikos ir gamtinių dujų didmeninės rinkos vystymosi raidą, konkurenciją, skaidrumą ir vientisumą. Taip pat yra skirta užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų, susijusių su didmenine energijos rinka, įgyvendinimą bei regioninį bendradarbiavimą gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuje. Skyrius teikia pasiūlymus Tarybai, siekiant integruoti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorius į regionines bei Europos Sąjungos rinkas ir užtikrinti skaidriai funkcionuojančias elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkas.

 • Skyrius vykdydamas jam pavestą tikslą ir siekdamas užtikrinti gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą atlieka šias funkcijas:

 • Vykdo gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizę;

 • Vykdo tyrimus, analizes siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus.

 • Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.

 • Kartu su kitais struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.), susijusių su didmenine energijos rinka, gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.

 • Atstovauja Tarybos poziciją Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (toliau – CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių reguliavimo institucijomis.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.), susijusių su didmenine energijos rinka, įgyvendinimą.

 • Kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.

 • nagrinėja klausimus susijusius su sistemos balansavimu ir disbalanso nustatymu, balansavimo paslaugų teikimu, tarpvalstybinių pralaidumų paskirstymu ir perkrovų valdymo procedūromis;

 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.

 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.

 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.

 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.

 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui. Pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus, Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

​ SKYRIAUS TEISĖS

 • ​Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Skyriaus užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Skyriaus rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų;
 • esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Skyriaus veiklos klausimams spręsti;
 • rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba);
 • dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 • ​Skyriaus darbą organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vedėjas, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Dujų ir elektros departamento direktorius arba kitas Tarybos pirmininko paskirtas asmuo.
 • Skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Skyriaus vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, vedėjui paskyrus, atlieka kiti Skyriaus darbuotojai.
 • Už Skyriaus parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Skyriaus vedėjas (jam nesant - jį pavaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Skyrius atsako už dokumentų, esančių Skyriuje, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Skyrius atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.​