Įeiti
Publikuoti: 2023-03-06. Atnaujinta: 2023-03-06

Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyrius


SKYRIAUS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 •  Skyriaus veikla skirta užtikrinti teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų, įstatymų ir kt.) atsinaujinančios energetikos sektoriuje nuostatų įgyvendinimą bei užtikrinti mažmeninės elektros energijos rinkos priežiūrą. Skyrius teikia pasiūlymus Tarybai, siekiant užtikrinti skaidriai funkcionuojančią mažmeninę elektros energetikos rinką ir užtikrinti Tarybos funkcijų vykdymą atsinaujinančios energetikos  išteklių srityje.
 • Skyrius, vykdydamas jam pavestą tikslą, atlieka šias funkcijas:
 • Rengia viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančių paslaugų kainų skaičiavimo metodikos projektą ir teikia Tarybai jį tvirtinti.
 • Tikrina ir analizuoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymui pateiktus duomenis bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl šių kainų nustatymo.
 • Atlieka viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių ir lėšas už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą gaunančių asmenų priežiūrą ir kontrolę.
 • Rengia elektros energiją gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai) naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos nustatymo metodikos projektą ir teikia Tarybai jį tvirtinti.
 • Tikrina ir analizuoja gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymui pateiktus duomenis bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl šių kainų nustatymo.
 • Rengia pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos rengimo sąlygų aprašo projektą ir teikia Tarybai jį tvirtinti.
 • Analizuoja elektros tinklų operatorių parengtus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus ir teikia Tarybai juos tvirtinti ar derinti.
 • Rengia didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos, didžiausios galimos sandorio kainos metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
 • Apskaičiuoja didžiausią, atskaitinę ir didžiausią galimą sandorio kainas ir žemiausią sandorio kainos ribą bei vertina, kaip jos taikomos.
 • Rengia skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
 • Organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursus (toliau – Konkursas).
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo projektą ir teikia jį Tarybai tvirtinti.
 • Rengia pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos projektą ir teikia jį Tarybai tvirtinti.
 • Apskaičiuoja ir Tarybos interneto svetainėje skelbia informaciją apie pagamintą ir planuojamą pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekį.
 • Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia elektros energijos rinkos priežiūros ir rinkos tyrimo taisyklių projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.
 • Atlieka mažmeninės elektros energijos rinkos ir atskirų jos segmentų veikimo tyrimus ir nustato įpareigojimus didelę įtaką rinkoje turintiems asmenims.
 • Atlikdamas nepriklausomų elektros energijos tiekėjų (toliau – nepriklausomas tiekėjas) priežiūrą pagal Skyriaus kompetenciją rengia elektros energetikos įmonių technologinių, finansinių ir vadybinių pajėgumų įvertinimo tvarkos projektą, nepriklausomų tiekėjų veiklos rizikų valdymo gaires bei ataskaitų formas nepriklausomų tiekėjų informacijos pateikimui ir teikia jas Tarybai tvirtinti.
 • Analizuoja ir vertina nepriklausomų tiekėjų pajėgumą vykdyti veiklą, veiklos rizikų valdymo planą, analizuoja nepriklausomų tiekėjų pateiktą informaciją ir vertina, ar nepriklausomi tiekėjai atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus veiklos vykdymui.
 • Vysto Elektros energijos kainų palyginimo informacinę sistemą (EEKPIS), atsižvelgiant į pokyčius elektros energijos mažmeninėje rinkoje ir užtikrina, kad sistema atitiktų teisės aktuose keliamus reikalavimus. Taip pat atlieka teikiamų planų ir pasiūlymų EEKPIS priežiūrą.
 • Rengia nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos projektą ir teikia Tarybai jį tvirtinti.
 • Nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir teikia siūlymus Tarybai dėl šio patikimumo ženklo suteikimo ar ir panaikinimo, taip pat prižiūri šių palyginimo priemonių veikimą.
 • Rengia ir Tarybos interneto svetainėje skelbia rekomendacijas dėl asmenų, veikiančių elektros energijos rinkoje ar atskiruose jos segmentuose, taikomų parduodamos elektros energijos ir (ar) teikiamų paslaugų nereguliuojamų kainų atitikties teisės aktų reikalavimams.
 • Kartu su kitais Dujų ir elektros departamento struktūriniais padaliniais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja tinklų operatorių parengtas pradinės elektros energijos paklausos nustatymo metodikos, prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo projektus ir teikia Tarybai juos derinti ar tvirtinti.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, taip pat atlieka elektros energijos kiekio, pagaminto iš atsinaujinančių energijos išteklių, kontrolę, rengia ir teikia Tarybos posėdžiui ataskaitas, pažymas dėl reguliuojamos veiklos sąlygų vykdymo/nevykdymo.
 • Pagal Tarybos patvirtintą tvarką ir Skyriaus kompetenciją vykdo Tarybos reguliuojamų įmonių veiklos kontrolę.
 • Kontroliuoja, kaip reguliuojamos įmonės vykdo teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl taikomų skatinimo priemonių gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos elektros energetikos sektoriuje reikalavimų mažmeninėje elektros energijos rinkoje.
 • Rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Europos Komisijai teikiamą ataskaitą apie elektros energijos rinką Skyriaus kompetencijos ribose.
 • Rengia elektros rinkos stebėsenos ataskaitas apžvelgdamas teisės aktuose numatytus mažmeninės elektros rinkos veikimo aspektus ir rodiklius, rengia medžiagą, susijusią su elektros energetikos sektoriumi, metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai.
 • Renka, sistemina ir Tarybos tinklapyje skelbia aktualią informaciją apie skatinimo priemonių, pritaikytų atsinaujinančius išteklius naudojantiems įrenginiams, skirtiems elektros energijai savo reikmėms ir ūkio poreikiams gaminti, taip pat gaminančių vartotojų įrenginiams, mastą, skelbia informaciją apie aukciono procedūras, nurodydama aukciono laimėtojus, jų prisiimtus įsipareigojimus, laimėtą kainos priedą ir aukciono laimėtojų aukcione prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo rodiklius.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją Skyriaus veiklos klausimais, analizuoja kainodaros, fiksuotų tarifų taikymą bei praktiką Europos Sąjungos bei kitose šalyse ir teikia siūlymus Tarybai, tobulinant atsinaujinančios energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Renka ir analizuoja duomenis apie gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja ir rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Pagal poreikį bendradarbiauja su Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER), Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) bei kitomis reguliavimo institucijomis elektros energetikos sektoriaus klausimais.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

SKYRIAUS TEISĖS

 • Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Skyriaus užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Skyriaus rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų;
 • esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Skyriaus veiklos klausimams spręsti;
 • rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba);
 • dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 • ​Skyriaus darbą organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vedėjas, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas tiesiogiai atlieka Dujų ir elektros departamento direktorius arba Tarybos pirmininko įgaliotas kitas Dujų ir elektros departamento darbuotojas.
 • Skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Skyriaus vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, vedėjui paskyrus, atlieka kiti Skyriaus darbuotojai.
 • Už Skyriaus parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Skyriaus vedėjas (jam nesant – jį pavaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Skyrius atsako už dokumentų, esančių Skyriuje, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Skyrius atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.

​