Įeiti
Publikuoti: 2020-05-26. Atnaujinta: 2021-07-13

Pokalbių įrašymasDuomenų valdytojas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), juridinio asmens kodas 188706554,  adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. [email protected].

Tarybos duomenų apsaugos pareigūnas

Tarybos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Barbara Jurgelevičienė, tel. (8 5) 213 4528, mob. tel. +370 618 70492, el. p. [email protected].

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Kokybiškos ir vienodos informacijos bei konsultacijų teikimo užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkant asmens duomenis jie taip pat tvarkomi statistikos tikslu.

Tarybos tvarkomų asmens duomenų apimtis

 

Kokybiškos ir vienodos informacijos bei konsultacijų teikimo užtikrinimo tikslu Taryba tvarko neprivalomus pateikti duomenų subjekto (fizinio asmens) balso duomenis, telefono numerį, iš kurio skambinama, bei kitus konsultacijos metu pateiktus asmens duomenis (pvz., kontaktinę informaciją, skirtą susisiekti su interesantu dėl konsultacijų reikalaujančių ilgesnio nagrinėjimo ir kt.), jei tokie būtų pateikti konsultuojamo asmens inciatyva. Nurodyti asmens duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei asmuo sutinka su pokalbio įrašymu.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais) ir f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas).

Taryba, kaip duomenų valdytojas, tvarko balso duomenis, telefono numerį ir, kitus konsultacijos metu duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, siekdama teisėto intereso užtikrinti konsultacijų, teikiamų vykdant Tarybai Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas priežiūros funkcijas, kokybę bei atsižvelgdama į Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo", 7.7 papunktį.

BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais, išskyrus atvejus, kai Sąjungos arba valstybės narės teisėje numatyta, kad BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo duomenų subjektas negali panaikinti) tuo atveju, jei pokalbio metu Tarybai bus pateikti specialių kategorijų asmens duomenys.

Asmens duomenų gavėjai / jų kategorijos

- Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijos, esant teisėtam pagrindui ir tikslui tokiems duomenims gauti (pvz., teisėsaugos institucijos);

- Tarybos duomenų tvarkytojas, teikiantis Tarybai interaktyvaus balso atsako (automatinio atsakiklio) (angl. interactive voice response) paslaugas –Telia Lietuva, AB, veikiantis Tarybos nurodymų apimtyje

Informuojame, kad Taryba asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar

teismai arba tai būtina prašymo nagrinėjimui.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys, esantys pokalbių įrašuose, ir telefono numeris, iš kurio skambinta, saugomi 14 kalendorinių dienų nuo pokalbio įrašymo dienos.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarybą su prašymu:

- leisti susipažinti su Tarybos tvarkomais jo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

- juos ištaisyti (BDAR 16 straipsnis);

- juos ištrinti (BDAR 17 straipsnis);

- apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

- teisę nesutikti (BDAR 21 straipsnis);

- teisę atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Tarybos veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

 

Tarybos, kaip duomenų valdytojos, atliekamus duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus (neveikimą) duomenų subjektas gali skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.