Įeiti
Publikuoti: 2017-12-19. Atnaujinta:

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAS


1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

2. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis − administracinėms reikmėms tenkinti (biurui įrengti).

3. Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).

4. Sąvokos:

4.1. Pirkimo sąlygos – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. O1E-142 „Dėl administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų patvirtinimo“ patvirtintos Administracinių patalpų nuomos pirkimo sąlygos.

4.2. Perkančioji organizacija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

4.3. Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl turto nuomos.

5. Administracinių patalpų buvimo vieta – ne daugiau kaip 4 km spinduliu aplink Vilniaus miesto centrinį paštą. Atstumas skaičiuojamas iki Vilniaus miesto centrinio pašto pastato (Gedimino pr. 7, Vilnius), (atstumas skaičiuojamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją).

6. Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, juridinio asmens kodas 188706554, buveinės adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius; raštinės tel. (8 5) 213 5166; faks. (8 5) 213 5270; el. p. [email protected]

7. Kontaktiniai asmenys:

7.1. dėl Pirkimo objekto – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arvydas Gervelė, [email protected], tel. (8 5) 213 9810;

7.2. dėl Pirkimo procedūros – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Žukauskaitė, [email protected], tel. (8 5) 213 5540.

8. Paraiškas ir nekilnojamų daiktų dokumentus kandidatai turi pateikti: asmeniškai (patys kandidatai pristato), paštu ar per kurjerį adresu: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius. Ant voko turi būti užrašyta „neatplėšti iki 2018 m. sausio 9 d. 10:00 val.

9. Kandidatų paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. sausio 9 d. 10:00 val.

10. Kandidato paraiška bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

11. Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

11.1. bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 1500 kv. m ir ne didesnis kaip 1700 kv. m.

11.2. Visos administracinės patalpos privalo būti viename pastate Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybėje.

11.3. pastato statybos metai privalo būti ne ankstesni nei 2007 metai;

11.4. administracinių patalpų nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 3 (trejų) metų;

11.5. administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2018 m.

birželio 21 d.

12. Paraišką sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma, t. y. siūlomų išnuomoti administracinių patalpų:

12.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka ;

12.2. kadastro duomenų bylos kopija;

12.3. techniniai, ekonominiai duomenys, patvirtinimas, kad nėra daiktinių teisių suvaržymų, trečiųjų asmenų teisių į siūlomas nuomoti administracines patalpas, išskyrus įkeitimą. Tuo atveju, jeigu siūlomos nuomoti administracinės patalpos yra įkeistos, pateikiamas įkaito turėtojo sutikimas nuomoti konkrečias administracines patalpas;

12.4. pastato (administracinių patalpų) energetinio naudingumo klasę patvirtinantys dokumentai;

12.5. įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl administracinių patalpų nuomos;

12.6. siūlomų išnuomoti administracinių patalpų apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti administracines patalpas, ir galimybės dirbti Perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl administracinių patalpų apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris);

12.7. nurodoma administracinių patalpų nuomos pradinė kaina, pradinis metinis administracinių patalpų nuomos mokestis:

12.7.1. pradinis 1 (vieno) kvadratinio metro už administracinių patalpų nuomą įkainis Eur su PVM (jeigu taikomas);

12.7.2. pradinė 1 (vieno) mėnesio administracinių patalpų nuomos kaina (Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbimo 12.7.1 papunktyje nurodytas įkainis padauginamas ir siūlomų administracinių patalpų ploto, į kurį įeina ir bendrojo naudojimo patalpų plotas);

12.7.3. pradinis metinis administracinių patalpų nuomos mokestis (Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbimo 12.7.2 papunktyje nurodyta pradinė 1 (vieno) mėnesio administracinių patalpų nuomos kaina padauginama iš 12 mėn.)

Už komunalines paslaugas bei bendrąsias pastato priežiūros išlaidas bus apmokama atskirai pagal faktą.

12.8. nurodomas terminas (terminas negali būti vėlesnis nei 2018 m. birželio 21 d.), kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis administracinėmis patalpomis;

12.9. nurodomos kitos kandidato siūlomos Pirkimo sąlygos (Sutarties sąlygos, kurios pateikiamos pagal Pirkimo sąlygų 6 priedą), kurios bus aptariamos derybų metu. Siūlomos sąlygos neturi prieštarauti Perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygoms.

12.10. pateikiamas įgaliojimas ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę pasirašyti paraišką, jeigu paraišką pasirašo ne kandidato vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

12.11. pateikiama užpildyta Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu paraiška paraiškos forma (Pirkimo sąlygų 1 priedas) su paraiškos formoje nurodytais privalomais pateikti dokumentais;

12.12. pateikiama užpildyta Techninė specifikacija (Pirkimo sąlygų 2 priedas);

12.13. pateikiamas užpildytas Administracinių patalpų įrengimo darbų aprašymas (Pirkimo sąlygų 3 priedas);

12.14. pateikiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto kopija;

12.15. pateikiamas užpildytas Pirkimo sąlygų 6 priedas „Kandidato siūlomos Sutarties sąlygos“;

12.16. pateikiama suvestinė lentelė, kurioje kandidatas turi nurodyti pagrindinių Pastato priežiūros išlaidų dydžius per pastaruosius 12 mėnesių (mėnesinius vidurkius). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti kandidato sutarčių su trečiosiomis šalimis (subtiekėjais) kopijų arba banko išrašų, kuriuose matytųsi mokėjimai atliekami trečiosioms šalims (subtiekėjams).

12.17. pateikiama kita Pirkimo sąlygose reikalaujama informacija / duomenys / dokumentai.