Įeiti
Publikuoti: 2019-05-28. Atnaujinta: 2021-01-12

Investicijų derinimo tvarka ir investicijų grupės


Reikalavimai įmonėms derinti numatomas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) [1] numatyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintame Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 (toliau – Nutarimas).  

Įmonių su Taryba nesuderintos investicijos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti. Derinamos įmonių planuojamos vykdyti, vykdomos ar įvykdytos investicijos, susijusios su reguliuojama veikla.

Tvarkos aprašo nuostatų taikymas:

1.    Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektas pateiktas iki 2019 m. gegužės 2 d.:

1.1. nederinamos iki 2019 m. gegužės 2 d. kartu su bazinių kainų projektu pateiktame savivaldybės tarybos patvirtintame geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos plane (toliau – Veiklos ir plėtros planas) numatytos investicijos;

1.2. geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, savivaldybių tarybai patvirtinus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio Veiklos ir plėtros plano pakeitimus, prieš bazinių kainų, nurodytų Nutarimo 2.3 punkte, perskaičiavimą gali naujas investicijas, nenumatytas Veiklos ir plėtros plane, suderinti su Taryba Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektas pateiktas po 2019 m. gegužės 2 d.:

2.1. derinamos visos savivaldybės tarybos patvirtintame Veiklos ir plėtros plane numatytos investicijos;

2.2. geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, savivaldybių tarybai patvirtinus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio Veiklos ir plėtros plano pakeitimus, prieš bazinių kainų, nurodytų nutarimo 2.3 punkte, perskaičiavimą gali naujas investicijas, nenumatytas Veiklos ir plėtros plane, suderinti su Taryba Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

3. derinti gali būti teikiamos planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo terminas Tarybai) arba trejų metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio investicijos (detali informacija Tvarkos aprašo 11 punkte).

Taryboje derinamų investicijų grupės:

2.1. pagal grupes:

2.1.1. metinės,

2.1.2. atliekamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis,

2.1.3. trunkančios ilgiau kaip metus;

2.2. pagal apimtis:

Investicijos, susijusios su naujų objektų statyba, esamų objektų atnaujinimu ir (ar) modernizacija (investicijos tipas nustatomas pagal pirminę investicijos paskirtį)

​ ​
Bendrai derinamų investicijų sąrašas [2]

Investicijos, kurių vertė yra 1,5 mln. Eur ir didesnė:Investicijos, kurių vertė yra didesnė už ribinę sumą [3] ir ne didesnė nei 1,5 mln. Eur: Investicijos, kurių vertė yra mažesnė už ribinę sumą:

Pildomas Tvarkos aprašo 4 priedas

Nurodoma informacija, susijusi su bendrai derinamų investicijų sąraše esančių investicijų paskirtimi: numatytų investicijų vertė, investavimo tikslai; įtaka įmonės patiriamoms reguliuojamų sąnaudų grupėms;

savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija

 (aprašo 5 priedo 5 lentelė)

Bendrai derinamų investicijų sąrašas Tarybai teikiamas derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo

 

Taryba, atsižvelgdama į investicijos svarbą visai sistemai, investicijos paskirtį ir objektą, turi teisę pareikalauti įmonės iš bendrai derinamų investicijų sąrašo derinti atskiras investicijas

 

Tvarkos aprašo VI (Finansinis investicijų pagrindimas) ir VII (Ekonominis investicijų pagrindimas) skyrių reikalavimai netaikomi

 


​ ​​ ​
Prašymas derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovoPrašymas derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovoPrašymas derinti investicijų projektą, pasirašytą įmonės vadovo
Galimybių studija ir (arba) investicijų projektas (Tvarkos aprašo 7.2. p.)Tvarkos aprašo 7.2.1 p. (įvadas ir investavimo tikslai) ir 7.2.7.1 p. (investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas) nurodyta informacijaTvarkos aprašo 7.2.1 p. (įvadas ir investavimo tikslai) ir 7.2.7.1 p. (investicijos įtakos reguliuojamoms kainoms skaičiavimas) nurodyta informacija
Kita informacija, kuri paaiškina galimybių studiją ir (arba) investicijų projektąDėl investicijos atsiradę sąnaudų pokyčiai (Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelė)-
Tarybos prašymu kiti investicijas pagrindžiantys dokumentai ir informacijaĮrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Tvarkos aprašo 5 priedo 1–3 lentelės)Įrangos, į kurią investuojama, bei įrangos, kurios eksploatacija dėl investicijos nutraukiama, svarbiausios techninės charakteristikos ir sudėtinės investicijos išlaidų dalys (Tvarkos aprašo 5 priedo 1 ir 3 lentelės) (Taryba, įvertinusi investicijos aprašymą, turi teisę Vandens įmonių pareikalauti pateikti užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 2 lentelę)
Kelių (ne mažiau kaip dviejų) galimų investicijų įgyvendinimo alternatyvų (pateikiamas jų palyginimas ir įvertinimas) (Tvarkos aprašo 21 p. ir 22 p.)Investicijos įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas ir (arba) optimalaus sprendimo pasirinkimas-
Investicijos infrastruktūros objektams išpirkti - turto vertintojo pažymos kopija apie išperkamo turto vertę (Tvarkos aprašo 7.6 p.)Investicijos infrastruktūros objektams išpirkti - turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę (Tvarkos aprašo 8.10 p.)Investicijos infrastruktūros objektams išpirkti - turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę (Tvarkos aprašo 9.4 p.)
Investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešų pirkimų dokumentų kopijas (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos (investicijų aprašyme turi  būti nurodyta kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis).Investicijų, kurioms įvykdyta viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūra, viešų pirkimų dokumentų kopijas (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis, protokolas ir pan.), kuriose nurodytos investicijų sumos (investicijų aprašyme turi  būti nurodyta kuriai investicijai (ar investicijos daliai) įgyvendinti pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis).
Investicijų, kurios buvo suderintos Tarybos  ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios, kaip nurodyta dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas  Tarybos investicijos suderinimas. Jei nėra tokios pačios - informuojama, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų planuojami dydžiai buvo pateikti  Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimasInvesticijų, kurios buvo suderintos Tarybos  ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios, kaip nurodyta dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas. Jei nėra tokios pačios - informuojama, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų planuojami dydžiai buvo pateikti Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas
Savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija (Tvarkos aprašo 5 priedo 5 lentelė)Savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija (Tvarkos aprašo 5 priedo 5 lentelė)Savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių tarybų sprendimais arba savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija (Tvarkos aprašo 5 priedo 5 lentelė)
AAA ir (arba) AAD, VMVT pagal suteiktus įgaliojimus išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus turiAAA ir (arba) AAD, VMVT išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus turi AAA ir (arba) AAD, VMVT išduotų dokumentų (patikrinimų protokolų, poveikio aplinkai vertinimo išvadų (jei poveikio aplinkai vertinimas privalomas), privalomųjų nurodymų ir pan.) kopijos, kuriomis vadovaujantis atliekamos investicijos, jeigu tokius išduotus dokumentus turi
teikiant derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui pateikiama Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelė ir Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 34.12 papunktyje numatyti dokumentai (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas)teikiant derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui pateikiama Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelė ir Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 34.12 papunktyje numatyti dokumentai (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas)teikiant derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu įmonei akcininko į įmonės balansą perduotas arba savivaldybės perduotas valdyti įmonei nuomos pagrindu, panaudos ir patikėjimo teise ilgalaikis turtas, neatlygintinai kitų asmenų perduotas turtas, tokio turto suderinimui pateikiama Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelė ir Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo" 34.12 papunktyje numatyti dokumentai (dokumentai teikiami tik tuo atveju, jeigu jie nepateikti teikiant metines reguliuojamosios veiklos ataskaitas)
jei teikiamos derinamos investicijos, nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui - nurodomas atnaujinamo (keičiamo) turto tarnavimo laikas, kuris numatytas įrenginio gamintojo išduotame techniniame pase ir pateikti šio techninio paso kopiją (jei turi). Nepateikus įrenginio gamintojo išduoto techninio paso kopijos, atnaujinamo turto tarnavimo laikas atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 1 priede nurodytus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus (Tvarkos aprašo 7.11 p.)
Turtas savivaldybės sprendimu perduodamas užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų paslaugas, pateikiamas investicijos įgyvendinimo alternatyvų vertinimas arba optimalaus sprendimo pasirinkimas
kai atliekamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatyti darbai, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija)kai atliekamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatyti darbai, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija)kai atliekamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 numatyti darbai, investicijos pagrindime nurodomos šių teisės aktų nuostatos, kurių pagrindu atliekami darbai (investicija)


[1] Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolė komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos" pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija" ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos" atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba".

[2] Jį sudaro įmonių licencijuojamos veiklos investicijos kilnojamojo inventoriaus vienetams, kurių vertė neviršija 3 tūkst. Eur, taip pat investicijos, skirtos įmonių bendrosioms personalo reikmėms, įmonių valdomų teritorijų ar įrenginių tvarkymui, kai investicijos metu įsigyjami atskiri turto vienetai, išskyrus Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytas investicijas bei investicijas į šilumos apskaitos prietaisus, nuotolinio valdymo, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangą.

[3] Įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų – ne mažiau nei 0,3 mln. Eur, likusioms Vandens įmonėms – 9 proc. nuo Vandens įmonėms metinės į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.

Visais atvejais įmonių, teikiančių derinti investicijas, finansinis pajėgumas turi būti pakankamas pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" , nustatytus vertinimo kriterijus (Tvarkos aprašo 19 p.). Taryba turi teisę derinti įmonių, kurių finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, investicijų projektą, jei jis pagerintų įmonės finansinius rodiklius.

Investicijų projekto skaičiavimuose turi būti numatytos visos investicijos pajamos ir investicijos įgyvendinimui būtinos išlaidos: eksploatacinės sąnaudos; nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; skolinto kapitalo kaina; sąnaudos mokesčiams už turtą ir kitos mokesčių sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; kitos investicijų pajamos ir investicijų įgyvendinimui būtinos išlaidos (Tvarkos aprašo 24 p.).

Naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose ir aglomeracijose, atliktos investicijos derinamos, kai investicijos atitinka savivaldybių tarybų patvirtintuose infrastruktūros plėtros planuose ir įmonių veiklos planuose numatytas investicijas (Tvarkos aprašo 31 p.).

Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia,  pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.) (dokumentai teikiami tik tuo atveju, kai investicijos vertė viršija Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje numatytą ribinę sumą) (Tvarkos aprašo 32 p.).

 

Jei teikiamų suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto, neskaidant jos vertės į atskiras dalis, ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos, nepriklausomai nuo jos įgyvendinimo laikotarpio, derinimo (Tvarkos aprašo 34 p.).

Investicijos, finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis, gali būti teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai (Tvarkos aprašo 33 p.).

Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų (Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) ir kitų kompetentingų institucijų) dokumentais ir (arba) pačių įmonių (Tvarkos aprašo 39 p.).

Finansinė investicijos analizė įvertina pajamas ir išlaidas per projekto ataskaitinį laikotarpį, parodo investicijos finansinį gyvybingumą. Finansinei investicijos analizei pagal Tvarkos aprašo 6 priedą parengiama investicijos pinigų srautų prognozė ir suskaičiuojami finansiniai rodikliai: finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) ir finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) (Tvarkos aprašo 41 p.).

Efektyvių investicijų, kurios generuoja pajamas, finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) turi būti didesnė arba lygi nuliui, o finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) – ne mažesnė kaip įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma (Tvarkos aprašo 46 p.).

Ekonominis investicijų įvertinimas atliekamas skaičiuojant investicijų įtaką reguliuojamoms paslaugų kainoms bei skaičiuojant investicijos naudą vartotojams ir abonentams, įmonei (IN). Ekonominis vertinimas teikiamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu (Tvarkos aprašo 48 p.).

Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 darbo dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus, išskyrus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus pakartotinai derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu. Tokias investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 20 darbo dienų, jei pateiktas prašymas apima tik pakartotinai teikiamas derinti su Taryba jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras (įskaitant atvejus, kai statyba vykdoma ūkio būdu), ir atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Taryba, gavusi prašymą derinti investiciją, esant poreikiui atlikti patikrinimą vietoje, prieš 5 darbo dienas informuoja Šilumos įmonę, Vandens įmonę (tuo atveju, jeigu investicijos projektas ar jo dalis yra energetikos objektas ar energetikos įrenginys, ar vartotojo energetikos įrenginys) apie atvykimą patikrinti į vietą. Jeigu pateikiami papildomi arba patikslinti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų arba patikslintų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus (Tvarkos aprašo 53 p.).

Taryba suderina įmonės investicijas, atsižvelgiant į investicijų vertinimo kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 1 priede (Tvarkos aprašo 58 p.). Jei Tarybai pateikta derinti investicija neatitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų kriterijų, tuomet investicija gali būti derinama sumažinta verte, kuriai esant investicija atitinka aprašo 1 priede nurodytus kriterijus (Tvarkos aprašo 59 p.).

Taryba kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į įmonės su Taryba suderintus investicijų projektų rodiklius (Tvarkos aprašo 61 p.).

Įmonės kasmet iki spalio 1 d. pateikia metinį (t. y. tolesnių vienerių metų) Tarybai planuojamų pateikti derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 (investicijos, kurių vertė yra 1,5 mln. Eur ir didesnė) papunktyje apibrėžtų investicijų sąrašą, pažymėdamos investicijas į turto, kurio naudingojo tarnavimo laikotarpis yra trumpesnis, nei Tarybos nustatyti arba su ja suderinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, atnaujinimą (Tvarkos aprašo 62 p.).

Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą arba popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. Šilumos įmonių, Vandens įmonių teikiamoje informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM (Tvarkos aprašo 66 p.).