Įeiti
Publikuota: 2018.08.31. Atnaujinta:

Kaip skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas?


Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas reglamentuotas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. 

Skaičiuojant nusidėvėjimo sąnaudas ir nustatant bei paskirstant ilgalaikio turto balansines vertes verslo vienetams ir paslaugoms, būtina laikytis jau minėtos Metodikos 24 punkto nuostatos, nurodančios, kad skaičiuodamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ūkio subjektas privalo taikyti Komisijos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą. 

Ilgalaikį materialųjį turtą pradėjus naudoti, nusidėvėjimas (taikant Komisijos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį) pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas suskaičiuojamas dalinant ilgalaikio turto įsigijimo vertę iš Komisijos nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio. Ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų gale yra suskaičiuojama iš ilgalaikio turto įsigijimo vertės atimant sukauptą metinį nusidėvėjimą, suskaičiuotą taikant Komisijos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį. 

Detalesnę skaičiavimo informaciją rasite Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 1 priede.