Įeiti
Publikuoti: 2020-01-27. Atnaujinta:

Ar visi apskaitos prietaisai priskirtini ilgalaikio turto grupei „Apskaitos prietaisai“?


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459, 1 priede ilgalaikio turto grupei II.4.1 „Apskaitos prietaisai“ nustatytas apskaitos prietaisų, naudojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo veikloje, nusidėvėjimo laikotarpis. Vadovaujantis Aprašo 6 punktu, kai  minėtas Aprašas nereglamentuoja tam tikrų aspektų, ūkio subjektas remiasi Verslo ir Tarptautiniais apskaitos standartais. Aprašas nereglamentuoja turto priskyrimo ilgalaikiam turtui tvarkos, todėl, vadovaujantis šiais standartais, Bendrovė gali nustatyti kiekvienos turto grupės minimalią vertę, nuo kurios ilgiau nei vienerius metus naudojamas turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui. Jei apskaitos prietaisų įsigijimo savikaina yra mažesnė, nei Bendrovės nustatyta minimali ilgalaikio turto grupės vertė, jie  priskiriami trumpalaikiam turtui.