Įeiti
Publikuota: 2020.01.27. Atnaujinta:

Ar galima reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams priskirti kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudas?


Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459, 27.14 papunkčiu, ūkio subjektui, vykdančiam sąnaudų paskirstymą, draudžiama reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, į kurių sudėtį įeina reguliuojamųjų kainų paslaugos, priskirti išmokas už papildomas atostogas, pašalpas mirties atveju, pašalpas už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, paramą profsąjungoms bei išmokas darbuotojams, kurios viršija Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas bei kitas su darbuotojo atliekamų funkcijų vykdymu nesusijusių išmokų sąnaudas, tame skaičiuje išmokas už Kolektyvinėje sutartyje numatytas papildomas atostogas, išmokas darbuotojams, atleistiems iš darbo šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 54 straipsnį  ta dalimi, kuria šios išmokos viršija Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas.

Sąnaudos, numatytos kolektyvinėse sutartyse, yra susijusios su papildomomis naudomis darbuotojams, todėl reguliuojamą veiklą vykdančiose įmonėse sudaromų kolektyvinių sutarčių sąnaudos nėra būtinos reguliuojamos veiklos sąnaudos, kurias įmonė turėtų susigrąžinti vartotojų sąskaita ir šios sąnaudos negali būti traukiamos į Tarybos reguliuojamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus nustatomas kainas. Kolektyvinių sutarčių sąnaudas ūkio subjektai gali finansuoti iš Tarybos nustatytos reguliuojamos veiklos investicijų grąžos (normatyvinio pelno) arba iš nereguliuojamos veiklos pajamų. Taryba atkreipia dėmesį, kad kolektyvinių sutarčių sudarymas nėra privalomas, todėl papildomos sąnaudos, patiriamos dėl šių sutarčių vykdymo, negali būti pripažįstamos būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti.