Įeiti
Publikuoti: 2020-05-27. Atnaujinta: 2023-05-04

Investicijų vykdymo ataskaitos pildymas


​​Investicijų vykdymo ataskaitos pildymas:

Investicijų pavadinimai turi sutapti su Valstybinės energetikos reguliavo tarybos (toliau -Taryba) suderintų investicijų pavadinimais t. y. jei Tarybos nutarime suderinta investicija „Automobilių pirkimas“, tai ir ataskaitoje turi būti nurodytas toks pat investicijos pavadinimas.

8, 9, 15 stulpeliai pildomi tik tęstinėms investicijoms. Tęstinė investicija, tai tokia investicija, kuri tęsiasi ilgiau nei vienerius metus (pvz.: tinklų statyba, ES lėšomis vykdomi projektai ir pan.) arba buvo pradėta vykdyti iki ataskaitinių metų, ataskaitinių metais nevykdyta, bet buvo likusi nebaigtoje statyboje ir ateityje bus dar vykdoma. Tais atvejais kai įsigyjamas inventorius, įrankiai ir pan.  (siurbliai, kompiuteriai, automobiliai,  ar pan.) per kelerius metus (suderinta su Taryba kelerių metų laikotarpiui), tokia investicija nėra laikoma tęstine ir 8, 9, 15 stulpeliai nepildomi. Prie tęstinės investicijos pavadinimo turi būti pažymėta „(tęstinė)“.

Suderintos investicijos (tūkst. Eur)“ (3-7 stulpeliai), tai yra ataskaitiniais metais įvykdytos investicijos  su Taryba suderinta suma, (pvz.: ataskaitiniais metais įsigytas transportas už 10,00 tūkst. Eur, per ataskaitinius metus suderinta su Taryba suma 5,00 tūkst. Eur, tačiau bendra per kelerius metus su Taryba suderinta suma šiai investicijai sudaro 15,00 tūkst. Eur, tuomet stulpeliuose 3-7 nurodoma suderinta suma 10,00 tūkst. Eur). Investicija gali būti tęstinė ir netęstinė, nepriklausomai nuo suderinimo datos (suma gali būti Tarybos suderinta ir per kelis kartus skirtingais metais). Tęstinėms investicijoms nurodoma visa su Taryba suderinta investicijos suma. Pažymėtina, kad pildant informaciją apie savivaldybės tarybos sprendimu įstatiniu kapitalu perduotą turtą, nurodoma likutinė perduoto turto vertė, kuri priskirtina reguliuojamai veiklai. 

„Iki ataskaitinio laikotarpio pradėtas eksploatuoti turtas (tūkst. Eur.)“ (8 stulpelis) (pildoma tik tęstinėms investicijoms), tai iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pradėtas eksploatuoti turtas.

Nebaigta statyba ataskaitinio laikotarpio pradžioje/pabaigoje“ (9 ir 15 stulpeliai) (pildoma tik tęstinėms investicijoms), tai nebaigta statyba ir įsigytas, bet nepradėtas eksploatuoti turtas. Nebaigtos statybos eilutėje rodomas ataskaitinio laikotarpio pradžioje (9 stulpelis) esantis nebaigtos statybos likutis ir laikotarpio pabaigoje (15 stulpelis), t. y.  per ataskaitinį laikotarpį atliktų, tačiau į eksploataciją neįvestų statybos darbų likutis, įskaitant ir likusią nebaigtą statybą ataskaitinio laikotarpio pradžioje, kuri nebuvo įvesta į eksploataciją per ataskaitinį laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytos investicijos (tūkst. Eur)“ (10-14 stulpeliai), tai įvykdytos investicijos – apskaitos dokumentais pagrįstos, per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos, investicijos ar tęstinių investicijų, įvykdytų per ataskaitinį laikotarpį, dalis. Ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių lėšos (1 eil.) ir lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti (2. eil.) turi būti lygios.

Pvz.: 2.1.1. papunktyje užpildomas investicijos pavadinimas, pavyzdžiui siurblio įsigijimas – 1,00 tūkst. Eur. Ta pati suma užpildoma ir 1.1.1 eilutėje, jei tai buvo įsigyta nuosavomis lėšomis, visa suma (tuo pačiu investicijos pavadinimu) užpildoma eilutėje „Nuosavos lėšos (nusidėvėjimas  (amortizacija) ir investicijų grąža), jei tai įvykdyta ir iš kitų lėšų, atitinkamai visa suma turi išsidėlioti per atitinkamus lėšų šaltinius, iš kurių finansuota investicija.

Jei vykdyta investicija yra tęstinė ir ataskaitiniais metais lieka nebaigtoje statyboje arba iki ataskaitinių metų buvo nebaigtoje statyboje, 10-14 stulpeliuose pildoma investicijos suma įvykdyta per ataskaitinius metus, o nebaigtos statybos vertė paskirstoma 8, 9, 15 stulpeliuose priklausomai nuo to kas buvo padaryta ir kas liko nebaigtoje statyboje.

Pažymėtina, kad tai įvykdytos investicijos, todėl 10-14 stulpeliuose pildomi skaičiai turėtų būti teigiami. Atkreiptinas dėmesys, kad pildant informaciją apie savivaldybės tarybos sprendimu įstatiniu kapitalu perduotą turtą, nurodoma likutinė perduoto turto vertė, kuri priskirtina reguliuojamai veiklai.

„Pradėtas eksploatuoti turtas (tūkst. Eur)“  (16-20 stulpeliai), tai ataskaitinio laikotarpio metu į eksploataciją įvesto turto suma, t. y. nurodoma per ataskaitinį laikotarpį atliktų investicijų (įvesto į eksploataciją turto dalis) suma, tūkst. Eur.

„Investicijos įvykdymas (+/-) (tūkst. Eur)“ (21  stulpelis) – įvykdytų investicijų ir suderintų investicijų skirtumas. Tęstinių investicijų – įvykdytų investicijų, įskaitant iki ataskaitinio laikotarpio pradėtą eksploatuoti turtą ir nebaigtą statybą ataskaitinio laikotarpio pradžioje, ir suderintų investicijų, skirtumas.

Turto inventorinis Nr.“ (22 stulpelis) – turto inventorinis numeris nurodomas tik turtui, kuris buvo įvestas į eksploataciją (nebaigtai statybai numeris nenurodomas - pažymimas langelyje brūkšnys „-„). Pildant tokio pačio pobūdžio investicijas (pvz.: siurblių įsigijimas ir kt.), inventorinius numerius galima nurodyti ataskaitoje arba prisegtame dokumente (tuo atveju kai inventorinių numerių skaičius didelis). Jei inventoriniai numeriai išvardinami prisegtame dokumente, tuomet ataskaitoje nurodoma, kuriame priede nurodyti inventoriniai numeriai. Jei yra galimybė inventorinius numerius galima nurodyti nuo iki, pvz.: 123-130.

Tarybos nutarimo data, numeris ir eilutės Nr.“ (23 stulpelis) – Tarybos nutarimų, kuriais investicijos buvo suderintos, numeriai ir datos. Taip pat nurodomas Tarybos nutarime konkrečios lentelės eilutės, kurioje įrašyta suderinta investicija, numeris. Jei investicija nėra suderinta Tarybos nutarimu, tai langelyje reikia pažymėti brūkšnį „-“.

„Klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus atitinkančios investicijos“ - investicijos, kurioms vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 10 punktu ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje“, nustatytais kriterijais skiriamas papildomas investicijų grąžos priedas, šiame stulpelyje pažymimos „+“, kitos investicijos „-“.

Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai (1 eilutė) ­ nurodomi atliktų investicijų finansavimo būdai, t. y. žemiau esančiose eilutėse (1.1., 1.2 ir t. t.) nurodoma kokiomis lėšomis finansuotos „Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti“ (2.eilutė) nurodytos investicijos. Atkreiptinas dėmesys, kad eilutėje „Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai“  ir eilutėje „Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas​“ nurodytos vertės turi sutapti. Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai pildoma informacija apie  savivaldybės tarybos sprendimu įstatiniu kapitalu perduotą turtą, nurodomos lėšos, kuriomis perduotas turtas buvo įsigytas. Tais atvejais kai turtas perduodamas patikėjimo ar panaudos teise, nurodoma, kad tai savivaldybės lėšos. 

Nuosavos lėšos (nusidėvėjimas (amortizacija) ir investicijų grąža (1.1 eilutė) – nurodoma į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą įskaičiuoto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis ir investicijų grąžos lėšų dalis, kuri buvo panaudota investicijoms finansuoti.

„Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti“ (2.1 eilutė) – informacija apie įgyvendintas investicijas, t. y. nurodomas atliktos investicijos pavadinimas ir bendra suderinta / ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta / nebaigtoje statyboje esanti suma. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje lentelės dalyje nurodomos bendros konkrečioms investicijoms skirtos sumos, tuo tarpu lentelės 1.1.1 / 1.2.1 eilutėse nurodomi konkrečios investicijos finansavimo šaltiniai. Šioje lentelės dalyje ir 1  dalyje nurodytos sumos konkrečiai investicijai turi sutapti. Pažymėtina, kad pildant informaciją apie savivaldybės tarybos sprendimu įstatiniu kapitalu perduotą turtą, nurodoma likutinė perduoto turto vertė, kuri priskirtina reguliuojamai veiklai.​

„Iki ataskaitinio laikotarpio įvykdytų ir ataskaitiniais metais suderintų lėšų suma“ (2.2 eilutė) -  pildoma toms investicijoms, kurios buvo atliktos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, bet su Taryba suderintos ataskaitiniu laikotarpiu (pilna apimtimi arba padidėjusios investicijų sumos skirtumas), t. y. atliktos naujos investicijos, nenumatytos veiklos ir plėtros plane ir nebuvo suderinto su Taryba, arba su Taryba suderintos investicijos, kurių vertė padidėjo ir buvo būtinas pakartotinis derinimas su Taryba. Pvz.: 2023 m. buvo suderintos ne pagal veiklos ir plėtros planą 2021 m. įgyvendintos investicijos. Tokioms investicijoms 3-7 stulpelyje nurodoma suderinta suma ir pan. Jei investicija perderinama su Taryba ir Taryba ataskaitiniais metais suderino investicijų sumos skirtumą, tai 3-7 stulpelyje ir nurodomas skirtumas. Atkreiptinas dėmesys, kad 10-14 stulpeliai nepildomi, kadangi investicijos įgyvendintos ne ataskaitiniu laikotarpiu.

Pažymėtina, kad esant poreikiui detalizuoti informaciją apie investicijos vykdymą, pateikiamas laisvos formos paaiškinimas (aiškinamasis raštas), kuris pateikiamas kartu su ataskaita. ​