Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip teisingai užpildyti konsoliduotą ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitą?


Taryba 2016 m. liepos 21 d. Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimu pratęsė investicijų grąžos skaičiavimą nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės, numatant, kad šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2017 m. liepos 1 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos

2009 m. liepos 8 d., 57.7.2 papunktį. Siekiant tinkamai apskaičiuoti faktinę atitinkamo verslo vieneto investicijų grąžą, ūkio subjektai, teikdami Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines atskaitas, Konsoliduotos ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitos 2 eilutėje „Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur“ turi nurodyti į atitinkamo verslo vieneto kainą įskaičiuoto reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinę svertinę likutinę vertę.

Siekdamas nustatyti ataskaitinio laikotarpio atitinkamo verslo vieneto kainoje įskaičiuoto reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinę svertinę likutinę vertę ūkio subjektas kaip svertą turėtų taikyti realizuotą šilumos kiekį. Pavyzdžiui, ūkio subjektui nustatyta bazinė šilumos kaina, kurioje šilumos gamybos veiklos verslo vienete buvo įskaičiuota 1 580 tūkst. Eur reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė. Minėta reguliuojamo turto likutinė vertė galiojo iki ataskaitinio laikotarpio balandžio mėnesio pabaigos, kai ataskaitinis laikotarpis trunka nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Nuo ataskaitinio laikotarpio gegužės mėn. buvo pradėta taikyti perskaičiuota šilumos kaina su pakitusia 1 680 tūkst. Eur šilumos gamybos veiklos verslo vieneto reguliuojama ilgalaikio turto likutine verte. Tokiu atveju reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinė svertinė likutinė vertė turėtų būti apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

1-sil-fromule.png

čia:
K – reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinė svertinė likutinė vertė;
Kb – bazinėje šilumos kainoje įskaičiuota reguliuojamo turto likutinė vertė;
Kp – perskaičiuotoje šilumos kainoje įskaičiuota reguliuojamo turto likutinė vertė;
QHR,i  – ataskaitinio laikotarpio i-tojo mėnesio realizuotas šilumos kiekis;
n – mėnesių skaičius.

Aptarto pavyzdžio atveju bazinėje kainoje įskaičiuotai reguliuojamo ilgalaikio turto likutinei vertei (1 580 tūkst. Eur) taikomas ataskaitinio laikotarpio 4 mėnesių realizuotas šilumos kiekis 23 900 MWh (nuo sausio 1 d. iki balandžio mėnesio pabaigos), o perskaičiuotai reguliuojamo ilgalaikio turto likutinei vertei (1 680 tūkst. Eur) – likusių 8 mėnesių realizuotas šilumos kiekis 28 900 MWh. Pagal pateiktą pavyzdį šilumos gamybos veiklos verslo vienete reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinė svertinė likutinė vertė apskaičiuojama taip:

2-sil-fromule.png

Šie skaičiavimai atliekami atskirai šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetams.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines atskaitas, Konsoliduotos ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitos 2 eilutėje „Verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo apimtis, Eur“, karšto vandens tiekimo ir mažmeninio aptarnavimo veiklų verslo vienetuose nurodyti į atitinkamo verslo vieneto kainą įskaičiuotas vidutines svertines būtinąsias sąnaudas. Vidutinės svertinės būtinosios sąnaudos skaičiuojamos tokiu pat principu kaip ir reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinė svertinė likutinė vertė (žr. į aukščiau pateiktą pavyzdį). Kituose verslo vienetuose (Tarybos nereguliuojamuose verslo vienetuose) veikloje naudojamo kapitalo apimčių vertinimo būdas nesikeičia nuo ankstesnių laikotarpių.