Įeiti
Publikuota: 2018.08.30. Atnaujinta:

Metodinė pagalba šilumos sektoriaus klausimais


Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

​Aktualus klausimas
Centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms
​Ar aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti?  
Kokiais atvejais gali būti koreguojama šilumos tiekėjui nustatyta kuro struktūra? 
Kaip ūkio subjektams, kurių šilumos bazinės kainos nustatytos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 2009 m. liepos 8 d. redakciją (galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d.), perskaičiuojama investicijų grąža? 
Kaip perskaičiuojamas gamtinių dujų kiekis į sąlyginį kuro kiekį (tne)? 
Ar šilumos kainų perskaičiavimo metu gali būti vertinamos tik per audituotus finansinius metus papildomai gautos pajamos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti?
​Kaip vertinamas nepadengtų sąnaudų ir (arba) gautų papildomų gautų pajamų dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio neatitiktis faktiškai patirtoms sąnaudoms?
​Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y, didina šilumos kainą?
Ar šilumos tiekimo įmonių, kurioms nustatyta prievolė šviesti ir konsultuoti vartotojus, šios prievolės įgyvendinimui būtinos sąnaudos Komisijos bus pripažįstamos pagrįstomis? 
Kaip teisingai užpildyti konsoliduotą ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitą? 
Kuriam verslo vienetui ir paslaugai Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti priskirtos palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamos?
​Kaip Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose atvaizduoti pajamas tarp šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklų?
Ar ūkio subjektas, teikdamas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas, turi paskirstyti visas uždirbtas pajamas tarp atitinkamų verslo vienetų? 
Kaip nepaskirstytinos sąnaudos turi būti įvertintos reguliuojamų veiklų rezultate? 
​Ar galima Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose kitų rezervų vertę paskirstyti tarp reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų? 
​Ar Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti išlaikoma fundamentinės apskaitos lygybė?
Kaip korektiškai atskirti šilumos kiekį savoms administracinėms reikmėms? 
Kokios sąnaudos negali būti priskiriamos būtinosioms reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų sąnaudoms? 
Nepriklausomiems šilumos gamintojams
Ar šilumos tiekėjas gali keisti nepriklausomam šilumos gamintojui išduotas technines prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas?
Ar nepriklausomiems šilumos gamintojams taikomas įpareigojimas užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną?
Ar gali būti vykdomas šilumos aukcionas, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas vykdo prisijungimo prie tinklo darbus ir (arba) sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos gamybos veiklą yra laikinai sustabdęs?
Ar prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose gali būti numatyti papildomi reikalavimai?
Kaip nustatomas taškas, kuriame potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai bus prijunti prie šilumos perdavimo tinklų? 
Kokiais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas turi šilumos tiekėjui atlyginti netiesiogines išlaidas, susijusias su licencijuojama šilumos tiekimo veikla?
Kaip padalinami papildomi prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo kaštai tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, ketinančių prisijungti gretimame prisijungimo taške?
Kokiomis ES finansinės paramos teikimo priemonėmis pasinaudojus nepriklausomam šilumos gamintojui jam yra taikoma privaloma (reguliuojama) šilumos gamybos kainodara?
Ar gali būti mažinamas iš šilumos aukciono dalyvių superkamas šilumos kiekis, esant būtinybei šilumą gaminti šilumos poreikio pajėgumais?
Ar nepriklausomam šilumos gamintojui gali būti koreguojamas metinis leistinas pajamų lygis?
Ar šilumos tiekėjas, skelbdamas šilumos aukcionui vykdyti reikalingą informaciją, turi nurodyti visą prognozuojamą vartotojų šilumos poreikį?