Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Kokiais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas turi šilumos tiekėjui atlyginti netiesiogines išlaidas, susijusias su licencijuojama šilumos tiekimo veikla?


Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 52 punkte numatyta, kad tais atvejais, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, vadovaujantis minėto Sąvado 19 punkte nustatyta tvarka, numatytas potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pasirinktas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytos potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo privalomos šilumos tiekėjui atlyginti netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios, šilumos tiekėjo išlaidos ir (ar) šilumos tiekėjo parengta tokių išlaidų nustatymo metodika.

Išduodant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas bei vertinant šilumos gamybos įrenginių pajėgumų santykį su šilumos perdavimo tinklo pajėgumais (t. y. apsprendžiant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką), prioritetas yra teikiamas šilumos perdavimo tinklo saugumo ir patikimumo užtikrinimui, todėl tais atvejais, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas yra suinteresuotas koreguoti (šiuo atveju didinti) šilumos perdavimo tinklo pajėgumus, su šilumos perdavimo tinklo remontu (modernizacija) susijusios sąnaudos yra priskirtinos atlyginti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, dėl kurio šios sąnaudos atsiranda.

Pagal minėto Sąvado 39 punktą, taip pat vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, aprašytos papildomos sąnaudos gali būti pripažįstamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis ir nepriskiriamos padengti potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui tik tuo atveju, kai yra įgyvendintos šios sąlygos: (i) šilumos tiekėjas atlieka planinius šilumos perdavimo tinklo remonto (rekonstrukcijos ar modernizavimo) darbus, o investicijos į šiuos šilumos perdavimo tinklo pakeitimus yra ekonomiškai pagrįstos ir suderintos su Komisija bei (ii) potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos tiekėjui yra pateikęs prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą bei sėkmingai vykdo ar yra įvykdęs šilumos gamybos įrenginių prijungimą prie šilumos perdavimo tinklo.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kuriuo atveju, išduodant prisijungimo sąlygas konkrečiam potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, turi būti užtikrinama, jog dėl tokiose sąlygose numatytų reikalavimų ar nuostatų nebus diskriminuojami ir kiti sistemoje veikiantys nepriklausomi šilumos gamintojai, t. y. kiti sistemoje veikiantys šilumos gamintojai, esant pakankamam šilumos poreikiui (didesniam nei po potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo planuojama minimali leistina šilumos įrenginio apkrovimo galia ir arčiausiai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško esančių kitų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių minimali leistina apkrovimo galia) galėtų veikti bei šilumą gaminti tuo pačiu metu ir šių šilumos gamintojų superkamas šilumos kiekis nebus nepagrįstai mažinamas.

Esant atvejui, kai gretimame ar tame pačiame prisijungimo taške yra keli potencialūs prisijungiantys nepriklausomi šilumos gamintojai, pirmenybė teikiama tam potencialiam nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau.