Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar šilumos tiekėjas gali keisti nepriklausomam šilumos gamintojui išduotas technines prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas?


Komisijos 2015 m. sausio 19 d. patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 2 punkte numatyta, kad šilumos tiekėjai įpareigojami per 30 kalendorinių dienų nuo minėto sąvado įsigaliojimo dienos turi peržiūrėti išduotų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų atitiktį Sąvado nuostatoms tiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems iki Sąvado įsigaliojimo dienos buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygos, tačiau nepradėjusiems statybos darbų ir (arba) nepateikusiems šilumos tiekėjui statybos projekto derinimo dokumentų. Minėta nuostata šilumos tiekėjai buvo įpareigoti peržiūrėti šilumos tiekėjų nepriklausomiems šilumos gamintojams išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas išskirtinai tiems potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie fiziškai nėra pradėję jokių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų darbų, t. y. nepradėję statybos darbų bei nėra pateikę šilumos tiekėjui statybos projekto derinimo dokumentų.

Minėto Sąvado 7 punkte yra išvardinti šie potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo etapai:
<...>
7.3.  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;
7.4.
  preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas;
7.5.
  Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
7.6.
  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;
7.7.
  prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;
<...>

Atitinkamai šių etapų įgyvendinimo tvarka yra detalizuojama sekančiuose Sąvado punktuose, tačiau nagrinėjamu atveju nei aukščiau nurodytame Sąvado punkte nei vėliau sekančiuose Sąvado punktuose nėra reglamentuojamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų tikslinimas ir (ar) keitimas.

Vis dėlto, remiantis minėto Sąvado 4 punktu, Sąvado nuostatomis siekiama nustatyti minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Sąvade nustatytais atvejais abipusiu susitarimu šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas gali nuspręsti taikyti papildomus reikalavimus, jei papildomų reikalavimų taikymas neprieštarauja Sąvade ir kituose teisės aktuose įtvirtintiems principams ir imperatyviems reikalavimams, nepadidina šilumos tiekimo sąnaudų vartotojams ir nediskriminuoja kitų nepriklausomų šilumos gamintojų.

Komisijos vertinimu, Sąvado nuostatos neužkerta kelio šilumos tiekėjui tikslinti ir (ar) koreguoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų esant objektyvioms aplinkybėms tol, kol:
1) potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas nėra pasirašęs preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su šilumos tiekėju, kurioje būtų aptariami Sąvado 50 punkte numatyti tiek šilumos tiekėjo, tiek potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo įsipareigojimai atliekant šio gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo;
2) potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, praėjus 1 kalendoriniam mėnesiui po preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo, nėra pateikęs šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo arba,
3) po prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo momento šilumos tiekėjas gavo kito, toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ketinančio veikti, potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą ir dėl šio gamintojo ketinamų prijungti šilumos gamybos įrenginių yra būtinybė koreguoti išduodamas naujas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas.

Pažymėtina, jog remiantis aukščiau išdėstyta nuostata, jog Sąvadas nustatyto minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams, potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas bei šilumos tiekėjas sudarydami preliminarią šilumos pirkimopardavimo sutartį turi galimybę detalizuoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų tikslinimą ar keitimą.