Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose gali būti numatyti papildomi reikalavimai?


Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado 4 punkte nustatyti minimalūs reikalavimai šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Minėtame Sąvade nustatytais atvejais abipusiu susitarimu šilumos tiekėjas ir nepriklausomas šilumos gamintojas gali nuspręsti taikyti papildomus reikalavimus, jei papildomų reikalavimų taikymas neprieštarauja Sąvade ir kituose teisės aktuose įtvirtintiems principams ir imperatyviems reikalavimams, nepadidina šilumos tiekimo sąnaudų vartotojams ir nediskriminuoja kitų nepriklausomų šilumos gamintojų.

Remiantis minėto Sąvado 30 bei 31 punktais, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose techniniai reikalavimai yra nustatomi šilumokaičiui, uždaromajai armatūrai, armatūros valdymui, apskaitos prietaisams, reguliavimo mazgui, duomenų perdavimui ir vizualizacijai, šilumos vamzdynams iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, nurodant reikalavimus, kurie yra būtini užtikrinti patikimą, saugų, tinkamos kokybės šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo sistemos darbą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.