Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar gali būti vykdomas šilumos aukcionas, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas vykdo prisijungimo prie tinklo darbus ir (arba) sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos gamybos veiklą yra laikinai sustabdęs?


Kaip numatyta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 2 punkte, supirkimo tvarka taikoma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose, vadovaujantis Sąvado nuostatomis, šilumos gamybos įrenginių paleidimo ir derinimo darbus atlieka bent vienas potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumą gamina bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas.

Minėto Sąvado 57 punktas numato, kad bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą parengia ir šilumos tiekėjui derinti pateikia potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, o bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) turi būti pradėta ne vėliau, kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) laikoma baigta, šalims pasirašius bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktą, dėl ko, remiantis minėto Sąvado 58 ir 59 punktais, nustoja galioti preliminari šilumos pirkimo pardavimo sutartis bei šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti iš nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos kol nėra sudaroma šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

Taigi, pagal išvardintas Supirkimo tvarkos ir Sąvado nuostatas, Supirkimo tvarkos nuostatos yra taikomos konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje nuo to momento, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas, pagal iš anksto suderintą bandomosios eksploatacijos darbų grafiką vykdo šilumos gamybos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo – derinimo darbus).

Atitinkamai, kai nuo aukščiau įvardinot momento sistemoje veiklą pradeda bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, šilumos supirkimo aukciono procedūra turi būti organizuojama, nepriklausomai nuo to ar sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos atitinkamu laikotarpiu negamina šilumos dėl šilumos gamybos įrenginių remonto ar kitų priežasčių. Pagal minėtos Supirkimo tvarkos 26 punktą, kai konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikia vienas nepriklausomas šilumos gamintojas, kurio šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas neeksploatuoja savo šilumos gamybos įrenginių, šilumos aukcionas yra organizuojamas tik superkamos šilumos kainai nustatyti, su sąlyga, jog nepriklausomas šilumos gamintojas pagamins visą šilumos kiekį reikalingą šilumos vartotojų poreikiui patenkinti.