Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Ar gali būti mažinamas iš šilumos aukciono dalyvių superkamas šilumos kiekis, esant būtinybei šilumą gaminti šilumos poreikio pajėgumais?


Šilumos aukciono dalyvių superkamas šilumos kiekis yra nustatomas pagal preliminarų šilumos gamybos grafiką, kuris yra sudaromas vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 25.4 papunkčio nuostatomis.

Minėtos Supirkimo tvarkos 25.4.5. papunktyje yra įtvirtinta, jog sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką turi būti įvertinamas Sąvade numatytas suvestinis visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafikas bei dėl šiame grafike pateikiamų darbų atsirandantys šilumos gamybos ir (ar) perdavimo apribojimai. Tais atvejais, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės užtikrinti, jog suminė planuojama šilumos gamybos įrenginių šilumos gamybos galia, bet kuriame šilumos gamybos grafiko taške atitiks prognozuojamą šilumos poreikį, šilumos tiekėjas numato šilumos gamybą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais, atliekant šilumos perdavimo tinklo balansavimą pagal Sąvado nuostatas.

Taigi, šilumos tiekėjas turi teisę sumažinti iš šilumos aukciono dalyvių superkamus šilumos kiekius tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, net ir tais atvejais, kai šilumos poreikis neviršija 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio.