Įeiti
Publikuoti: 2018-09-03. Atnaujinta: 2018-09-03

Kokiomis ES finansinės paramos teikimo priemonėmis pasinaudojus nepriklausomam šilumos gamintojui jam yra taikoma privaloma (reguliuojama) šilumos gamybos kainodara?


Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nepriklausomam šilumos gamintojui, kaip ir kitiems šilumos tiekėjams, reguliuojama šilumos gamybos kainodara yra privaloma, jeigu NŠG atitinka bent vieną iš trijų numatytų reikalavimų. Vienas jų – NŠG yra taikoma privaloma gamybos kainodara, jei gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ir modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos (toliau – ES) parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija.

Nors Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino „ES finansinė parama“ reikšmė nėra tiesiogiai apibrėžiama ir aiškiai nėra detalizuojamos šios paramos rūšys, tačiau, vadovaujantis ES paramą reglamentuojančiais teisės aktais, ES finansinė parama bendrąja prasme yra įvardijama kaip ES struktūrinių fondų, Europos bendrijų iniciatyvų, ES paramos žemės ūkiui ir kitos ES paramos finansinės paramos lėšos, skiriamos Lietuvos Respublikai. Taip pat teikiama parama šilumos ūkio infrastruktūros investicijoms finansuoti bendrąja prasme gali būti traktuojama kaip minėtame Įstatymo straipsnyje numatytas finansavimas iš ES struktūrinių fondų lėšų.