Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta:

Kaip nepaskirstytinos sąnaudos turi būti įvertintos reguliuojamų veiklų rezultate?


Kai kurie ūkio subjektai nepaskirstytinas sąnaudas pagal Komisijai teikiamą Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 1 priedo formą „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“ paskirsto verslo vienetams (žr. 1 lentelę, eilutę „Nepaskirstytinos sąnaudos*“, kurios lentelėje neteisingai priskiriamos Komisijos reguliuojamiems verslo vienetams) ir dėl šios priežasties neteisingai apskaičiuoja Komisijos reguliuojamų veiklų rezultatą.

1 lentelė. Ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 1 priede paskirstomos nepaskirstytinos sąnaudos.

2-lentele-nauja.png

Vadovaujantis jau minėtos Metodikos 39.1 papunkčiu, nepaskirstytinų sąnaudų kategorijai priskiriamas sąnaudas draudžiama paskirstyti paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams. Šios sąnaudos, pildant minėtos Metodikos 1 priedo formą, turi būti iš karto nurodomos 3 eilutėje stulpelyje „Nepriskirta“ ir skaičiuojant reguliuojamų veiklų rezultatą neturėtų dalyvauti (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 1 priede teisingas nepaskirstytinų sąnaudų įvertinimas veiklos rezultate.

3-lentele-nauja.png