Įeiti
Publikuota: 2019.03.06. Atnaujinta: 2020.07.28

Kokiais atvejais reguliuojamą veiklą vykdantis ūkio subjektas turi koreguoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius?


Taryba sulaukia ūkio subjektų paklausimų, ar tais atvejais, kai reguliavimo apskaitoje taikyti pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 6 priedą ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpiai spec. programinei įrangai, kitam nematerialiam turtui, administraciniams pastatams, keliams, aikštelėms, šaligatviams, tvoroms patenka į Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), 4 priede paminėtoms ilgalaikio turto grupėms nustatytus nusidėvėjimo laikotarpių intervalus ir atitinka mažiausią leistiną metų skaičių, ūkio subjektas turi juos koreguoti.

Taryba atkreipia dėmesį, kad šilumos sektoriuje yra ūkio subjektų, kurie vykdo ne vieną Tarybos reguliuojamą veiklą. Siekiant, kad šių ūkio subjektų tam pačiam ilgalaikiam turtui, naudojamam skirtingose Tarybos reguliuojamose veiklose, nebūtų taikomas skirtingas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, buvo priimtas sprendimas numatyti tam tikrų ilgalaikio turto grupių nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių intervalus.

Jei ūkio subjektas vykdo tik vieną Tarybos reguliuojamą veiklą ir tam tikram ilgalaikiam turtui, kaip buvo numatyta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, yra taikomas mažiausias nusidėvėjimo laikotarpis, ūkio subjektui to ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpio koreguoti nereikia.

Atkreiptinas dėmesys, kad jei tam tikrai ilgalaikio turto grupei yra taikomas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpio intervalas, ūkio subjektas turi pasirinkti tokią intervalo reikšmę, kuri geriausiai atspindėtų konkretaus ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką.