Įeiti
Publikuoti: 2018-08-30. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip ūkio subjektams, kurių šilumos bazinės kainos nustatytos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 2009 m. liepos 8 d. redakciją (galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d.), perskaičiuojama investicijų grąža?


Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos (2009 m. liepos 8 d. redakcija) 74.5 papunktį, šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama, atsižvelgiant į investicijų grąžos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos Rd pokyčio.

Ūkio subjektai, teikdami šilumos bazinės kainos dedamųjų, nustatytų pagal minėtą Metodikos redakciją, galiojusią iki 2015 m. gruodžio 31 d., perskaičiavimo projektus, investicijų grąžos normos skaičiavimuose turi taikyti 2015 m. rugsėjo 22 d. patvirtintos Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10 punkte numatytą optimalią kapitalo struktūrą, kai skolintas kapitalas sudaro 60 proc., o nuosavas – 40 proc.

Papildomai primename, kad pagal šiuo metu galiojančios WACC metodikos 11 punktą ūkio subjektui investicijų grąžos norma, taikant optimalią kapitalo struktūrą, nustatoma tuo atveju, kai pagal paskutinių audituotų finansinių metų, prieš Tarybai apskaičiuojant investicijų grąžos normą, ūkio subjekto metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamą faktinę ūkio subjekto kapitalo struktūrą apskaičiuota investicijų grąžos norma yra didesnė nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą.