Įeiti
Publikuoti: 2019-09-06. Atnaujinta:

Ar šilumos tiekėjas naujai prijungiamiems vartotojams gali taikyti kitokias centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, nei suderino VERT?


Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 10 dalyje ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 681 punkte numatyta, kad naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie šilumos tiekimo sistemos, leidžiama ne ilgiau kaip 3 metams nustatyti šilumos kainų dedamąsias, grindžiamas tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis.

Ribinės šilumos tiekimo sąnaudos skaičiuojamos prie kintamų šilumos tiekimo sąnaudų, kurios būtų patirtos, padidinus šilumos tiekimo apimtį vienu kiekio vienetu, pridėjus su naujų šilumos vartotojų prijungimu padarytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir eksploatacijos sąnaudas.

Pagal galiojančius teisės aktus, šilumos tiekėjui nėra numatyta prievolė naujam vartotojui pasiūlytų kainų atskirai derinti su VERT (pavyzdžiui, skatinant prijungti naują kvartalą, kad jis apsirūpintų šiluma centralizuotai, o ne kitais būdais), tačiau tokia kaina gali būti taikoma ne ilgiau kaip 3 metus.

Šilumos tiekėjas šias kainas nustato pagal bendrovės įstatuose nustatytą tvarką.