Įeiti
Publikuoti: 2018-08-31. Atnaujinta: 2019-06-28

Kaip korektiškai atskirti šilumos kiekį savoms administracinėms reikmėms?


2009 m. liepos 8 d. patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 38 punktas numato, kad elektros ir šilumos technologinėms ir savo reikmėms gamybos sąnaudas Ūkio subjektas turi paskirstyti visiems verslo vienetams proporcingai, pagal energijos sunaudojimą. Šis paskirstymas vykdomas atlikus pilną sąnaudų paskirstymą paslaugoms (produktams) ir atskyrus kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudas. Remiantis minėtu Metodikos punktu, kiekvienas ūkio subjektas, naudojantis šilumą savo administracinėms reikmėms, turi minėtas šilumos sąnaudas atskirti minėtos Metodikos 13 priede „Šilumos savo reikmėms sąnaudų paskirstymo ataskaita", t. y. jei ūkio subjektas Tarybai pateikto Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80, 34 priedo „Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimties ataskaita" 4.1.1 eilutėje nurodo sunaudotą šilumos kiekį savoms administracinėms reikmėms, tai tokiu atveju Metodikos 13 priede iš Šilumos gamybos veiklos verslo vieneto sąnaudų ūkio subjektas proporcingai sunaudotam šilumos savo administracinėms reikmėms kiekiui turi atskirti sąnaudų dalį, tenkančią bendrosioms sąnaudoms.

1 lentelėje pateiktame pavyzdyje matyti, kad ūkio subjektas iš šilumos gamybos veiklos verslo vieneto sąnaudų nėra atskyręs šilumos savoms administracinėms reikmėms sąnaudų „Bendrosios sąnaudos" stulpelyje, nors Tarybai yra žinoma, kad ūkio subjekto pateiktoje Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimties ataskaitoje sunaudotos šilumos kiekis savoms administracinėms reikmėms yra nurodytas.

1 lentelė. Neatskirtų šilumos savo administracinėms reikmėms sąnaudų  ūkio subjekto Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 13 priede pavyzdys

STRAIPSNIAIŠilumos energijos gamybos verslo vienetas (pagal 8, 10 ir 11 priedus)Šilumos gamybos verslo vienetasŠilumos perdavimo verslo vienetasMažmeninio aptarnavimo verslo vienetasKaršto vandens tiekimo verslo vienetasBendrosios sąnaudos
Šilumos kiekis
45,7145,710000
I.Šilumos įsigijimo sąnaudos000000
II.Kuro sąnaudos energijai gaminti7247240000
III.Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos93930000
IV.Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos000000
V.Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos000000
VI.Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos2682680000
VII.Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos46460000
VIII.Personalo sąnaudos5585580000
IX.Mokesčių sąnaudos330000
X.Finansinės sąnaudos000000
XI.Administracinės sąnaudos11110000
XII.Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos000000
XIII.Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos000000
XIV.Kitos paskirstomos sąnaudos990000
XV.Nepaskirstomos sąnaudos000000
IŠ VISO:171417140000

 

2 lentelėje pateikiamas šilumos savo administracinėms reikmėms sąnaudų atskyrimo pavyzdys naudojant 1 lentelėje pateiktus duomenis. Ūkio subjektas, norėdamas korektiškai atskirti šilumos savo administracinėms reikmėms sąnaudas, į stulpelį „Šilumos energijos gamybos verslo vienetas (pagal 8, 10 ir 11 priedus)" turi perkelti Šilumos gamybos veiklos verslo vienetui priskirtas sąnaudas iš Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinių ataskaitų 8 priedo „Tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita" (išskyrus šilumos termofikacinėje jėgainėje paslaugos sąnaudas), 10 priedo „Netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita" (išskyrus šilumos termofikacinėje jėgainėje paslaugos sąnaudas), 11 priedo „Šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita" ir 12 priedo „Elektros energijos savo reikmėms sąnaudų ataskaita". Tuomet eilutėje „Šilumos kiekis" Šilumos gamybos veiklos verslo vienete turi būti nurodomas patiektos šilumos į tinklą kiekis atėmus šilumos kiekį, sunaudotą savoms administracinėms reikmėms, o stulpelyje „Bendrosios sąnaudos" turėtų būti nurodytas šilumos kiekis savoms administracinėms reikmėms. Minėti kiekiai turėtų sutapti su šilumos kiekiais, nurodytais Tarybai pateiktoje Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimties ataskaitoje. 2 lentelės eilutėje „Šilumos kiekis" nurodyti kiekiai yra naudojami šilumos gamybos sąnaudoms, nurodytoms stulpelyje „Šilumos energijos gamybos verslo vienetas (pagal 8, 10 ir 11 priedus)", atskirti tarp stulpelių „Šilumos gamybos verslo vienetas" ir „Bendrosios sąnaudos".

Jei ūkio subjektas naudoja savo pagamintą šilumą kitoms paslaugoms, tokiu atveju, kitoms paslaugoms sunaudotos šilumos sąnaudos turi būti atskiriamos pagal toms paslaugoms teikti sunaudotą šilumos energijos kiekį.

2 lentelė. Šilumos savo administracinėms reikmėms sąnaudų atskyrimo pavyzdys

STRAIPSNIAIŠilumos energijos gamybos verslo vienetas (pagal 8, 10 ir 11 priedus)Šilumos gamybos verslo vienetasŠilumos perdavimo verslo vienetasMažmeninio aptarnavimo verslo vienetasKaršto vandens tiekimo verslo vienetasBendrosios sąnaudos
Šilumos kiekis45,7145,100000,61
I.Šilumos įsigijimo sąnaudos000000
II.Kuro sąnaudos energijai gaminti72471400010
III.Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos93920001
IV.Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos000000
V.Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos000000
VI.Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos2682650004
VII.Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos46460001
VIII.Personalo sąnaudos5585510007
IX.Mokesčių sąnaudos330000
X.Finansinės sąnaudos000000
XI.Administracinės sąnaudos11110000
XII.Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos000000
XIII.Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos000000
XIV.Kitos paskirstomos sąnaudos990000
XV.Nepaskirstomos sąnaudos000000
IŠ VISO:1714169100023

 

Ūkio subjektas atskirtas sąnaudas, tenkančias šilumai savoms administracinėms reikmėms
(žr. 2 lentelę stulpelį „Bendrosios sąnaudos"), pateiktoje ataskaitoje pagal Metodikos 14 priedo formą „Bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita" turėtų paskirstyti kartu su visomis bendrosiomis sąnaudomis pagal Metodikos 36 punkte įvardintą bendrųjų sąnaudų paskirstymo principą.