Įeiti
Publikuoti: 2018-10-10. Atnaujinta: 2023-02-08

Metodinė pagalba nepriklausomos šilumos gamybos (NŠG) klausimais


​Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

​Aktualus klausimas
Dėl naujos šilumos supirkimo tvarkos, kuri įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 1 d.
​Dėl rezervinės šilumos galios užtikrinimo​
​Dėl naujos šilumos supirkimo tvarkos, kuri įsigaliojo 2018 m. gruodžio 1 d.
Kaip šilumos bazinės kainos skaičiavimuose turi atsispindėti įrenginių suskirstymas pagal grupes?
Kokiai šilumos gamybos verslo vieneto paslaugai priskiriami šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys įrenginiai ir su jais susijusios sąnaudos?
​Ar skaičiuojant siektiną darbo užmokesčio fondą šilumos gamybos įrenginių galia yra įrenginių galios suma?
Ar tas pats šilumos gamybos įrenginys gali užtikrinti tiek šilumos gamybą, tiek pikinius pajėgumus, tiek rezervinę galią?
Ar nepriklausomiems šilumos gamintojams taikomas įpareigojimas užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną?
Ar gali būti vykdomas šilumos aukcionas, kai potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas vykdo prisijungimo prie tinklo darbus ir (arba) sistemoje veikiantis nepriklausomas šilumos gamintojas šilumos gamybos veiklą yra laikinai sustabdęs?
Ar gali būti mažinamas iš šilumos aukciono dalyvių superkamas šilumos kiekis, esant būtinybei šilumą gaminti šilumos poreikio pajėgumais?
Ar šilumos tiekėjas, skelbdamas šilumos aukcionui vykdyti reikalingą informaciją, turi nurodyti visą prognozuojamą vartotojų šilumos poreikį?
Dėl kainodaros
Ar nepriklausomam šilumos gamintojui gali būti koreguojamas metinis leistinas pajamų lygis?
Kokiomis ES finansinės paramos teikimo priemonėmis pasinaudojus nepriklausomam šilumos gamintojui jam yra taikoma privaloma (reguliuojama) šilumos gamybos kainodara?
Dėl prijungimo / naudojimosi tinklais sąlygų ir tvarkos
NAUJA. Dėl šilumos gamybos įrenginių balansavimo funkcijai atlikti parinkimo
NAUJA. Kas laikytina šilumos perdavimo tinklo balansavimu?
NAUJA. Kaip skaičiuojamos balansavimo sąnaudos?
Ar šilumos tiekėjas gali keisti nepriklausomam šilumos gamintojui išduotas technines prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas?
Ar prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose gali būti numatyti papildomi reikalavimai?
Kaip nustatomas taškas, kuriame potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiai bus prijunti prie šilumos perdavimo tinklų? 
Kokiais atvejais nepriklausomas šilumos gamintojas turi šilumos tiekėjui atlyginti netiesiogines išlaidas, susijusias su licencijuojama šilumos tiekimo veikla?
Kaip padalinami papildomi prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo kaštai tarp potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų, ketinančių prisijungti gretimame prisijungimo taške?
Dėl šilumos gamybos duomenų skelbimo realiu laiku
NAUJA. Rekomendacija šilumos tiekėjams skelbti šilumos gamybos duomenis realiu laiku