Įeiti
Publikuoti: 2023-06-16. Atnaujinta: 2023-06-16

Kaip paskirstomos ūkio subjektų sąnaudos, kai sąnaudų atskyrimas yra vykdomas vadovaujantis ir Šilumos, ir Vandens RAS aprašais?


1 klausimas (šilumos ir vandens sektoriai). Ar teisingai suprantama, kad 81 ir 91 punktų įgyvendinimas (visų sąnaudų padalinimas į dvi dalis) nekeičia sąnaudų kategorijų ir jų paskirstymo būdo/ principo (pvz.,vandens bendrosios sąnaudos šilumos RVA netampa tiesioginėmis sąnaudomis ir atvirkščiai)?

Pavyzdžiui, administracinio pastato (turto vieneto) nusidėvėjimo sąnaudos pirma turi būti atskiriamos į 2 dalis ir tuomet atskirai paskirstomos paslaugoms Šilumos ir Vandens RVA, naudojant konkretaus aprašo paskirstymo kriterijus ir abejose RVA šios sąnaudos toliau išlaiko bendrųjų sąnaudų kategoriją?

2 klausimas (šilumos ir vandens sektoriai). Su kurio sektoriaus (šilumas ar vandens) paslaugomis turi būti paskirstoma bendrųjų sąnaudų dalis, tenkanti nei Šilumos, nei Vandens aprašu nereguliuojamos paslaugos? T.y. ar aukščiau paminėto administracinio pastato nusidėvėjimo sąnaudų dalis turi būti priskirta nereguliuojamai veiklai Šilumos ar Vandens dalyje? Ar šį pasirinkimą Bendrovė gali padaryti savo nuožiūra? Pavyzdžiui, jeigu bendrosios sąnaudos būtų priskiriamos nereguliuojamai veiklai abejose (tiek šilumos, tiek vandens) dalyse, nereguliuojamai veiklai bendrosios sąnaudos dubliuotųsi (būtų priskiriama per daug sąnaudų).

3 klausimas (šilumos veikla). Kaip aukščiau paminėto administracinio turto vieneto informaciją užpildyti šilumos RVA 2 priede, jeigu jo nusidėvėjimo sąnaudos turi būti atskiriamos į 2 dalis (pagal Šilumos aprašo 81 punktą), o priede visas turto vienetas atskleidžiamas vienoje eilutėje?

4 klausimas (šilumos veikla). Ar turto atveju bendrojo turto atskyrimas į 2 dalis turi būti atliekamas prieš nusidėvėjimo apskaičiavimą, ar po nusidėvėjimo apskaičiavimo? Atkreipiame dėmesį, kad abiem atvejais atskyrimo rezultatas bus skirtingas. Jeigu atskyrimas taikomas prieš nusidėvėjimo skaičiavimą, ar RVA 2 priede turi būti pildoma tik dalis, apskaičiuota tik pagal Šilumos aprašą? Jeigu taip, kaip bus atliekamos audito patikros procedūros, tikrinančios sąnaudų atitikimą tarp atskirų RVA priedų (pvz., nusidėvėjimo sąnaudų atitikimas tarp RVA 2 ir 5 priedų)?

5 klausimas (šilumos ir vandens sektoriai). Kaip aukščiau minėto administracinio turto vieneto sąnaudas užpildyti Techninės užduoties 3.4 ir 6.4 priede: ar abi (Šilumos ir Vandens) dalys vaizduojamos vienoje eilutėje/sumoje prie bendrųjų sąnaudų? ar abi (Šilumos ir Vandens) dalys vaizduojamos viename koregavimo stulpelyje/sumoje?

6 klausimas (šilumos ir vandens sektoriai). Kaip užpildyti Techninės užduoties 3.5 ir 6.5 priedus, kuriuose bendrųjų sąnaudų paskirstymui numatytas tik vienas paskirstymo kriterijus? Ar šilumos ir vandens bendrosios sąnaudos (kurios skirstomos skirtingais kriterijais) turi būti nurodomos vienoje eilutėje? Jeigu taip, koks paskirstymo kriterijus turi būti taikomas?

7 klausimas (šiluma). Kaip užpildyti Šilumos DSAIS 12 formą, kurioje bendrosios sąnaudos skirstomos taikant vieną kriterijų, apskaičiuojamą automatiškai pačioje formoje?

8 klausimas (vanduo). Kaip užpildyti Vandens DSAIS 4 formą, kurioje bendrosios sąnaudos skirstomos taikant vieną kriterijų, apskaičiuojamą automatiškai pačioje formoje?

9 klausimas (vanduo). Tų pačių turto grupių ilgalaikio turto normatyvai Vandens sektoriuje (Vandens aprašo 1 priedas) ir Šilumos sektoriuje (Šilumos aprašo 4 priedas) skiriasi: pvz., vamzdynai vandens sektoriuje – 50 metų, šilumos sektoriuje – 30 metų, skaitikliai vandens sektoriuje – 6 metai, šilumos sektoriuje – 7 metai ir t.t. Kaip taikant tokiu atveju turėtų būti pildomi Vandens aprašo

6 ir 7 priedai Šilumos turto atveju? Pavyzdžiui, kurioje 6 ir 7 priedų eilutėje (turto grupėje) turėtų būti atskleisti šilumos vamzdynai?

Atsakydama į 1 ir 2 klausimus, Taryba pažymi, kad Šilumos aprašo 81 ir Vandens aprašo 91 punktų nuostatos, kurios atitinkamai įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 12 d. ir 2022 m. spalio 11 d., nekeičia sąnaudų priskyrimo į tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų kategorijas tvarkos. Taryba pažymi, kad ūkio subjektas, įgyvendindamas apskaitos atskyrimą, privalo laikytis priežastingumo principo, t. y. ataskaitinio laikotarpio sąnaudas ir ilgalaikį turtą tiesiogiai ar netiesiogiai paskirstyti paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus. Taryba atkreipia dėmesį,  kad ūkio subjektas, vykdantis šilumos gamybą ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, prieš pradėdamas ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto ir sąnaudų paskirstymą verslo vienetų paslaugoms (produktams), pirmiausia, ataskaitinio laikotarpio ilgalaikį turtą ir sąnaudas turi priskirti tiesiogiai (jei gali) vykdomoms reguliuojamos veikloms ir nereguliuojamai veiklai. Jeigu ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio ilgalaikis turtas ir sąnaudos negali būti tiesiogiai priskirtos vykdomoms reguliuojamos veikloms ir nereguliuojamai veiklai ir kurios su konkrečia paslauga (produktu) siejamos netiesiogiai, jos skirstomos taikant reguliuojamos veiklos, ataskaitiniu laikotarpiu sugeneravusios didesnę pajamų dalį, apraše nustatytus paskirstymo kriterijus. Taryba pažymi, kad bendram veiklos palaikymui priskirti ilgalaikis turtas ir sąnaudos yra paskirstomi vadovaujantis Vandens aprašo 16.3 papunkčio bei 26 punkto, Šilumos aprašo 24.3 papunkčio bei 37 punkto reikalavimais, pagal kuriuos bendrosios sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo sąnaudas, paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai priskirtai pastoviųjų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumos daliai. Ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), vertę ir nusidėvėjimą Ūkio subjektas turi proporcingai paskirstyti verslo vienetams ir paslaugoms, naudojant ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus taikydamas tos reguliuojamos veiklos, ataskaitiniu laikotarpiu sugeneravusios didesnę pajamų dalį, apraše nustatytus paskirstymo kriterijus, pvz. administracinio pastato vertė, jeigu įmonė iš šilumos tiekimo veiklos gauna didesnę pajamų dalį negu iš geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos, paskirstoma vadovaujantis Šilumos aprašo ir įmonės reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimais (toliau – RAS sistemos aprašas). Jeigu Šilumos RAS sistemos apraše yra pasirinktas ilgalaikio turto vertės paskirstymo kriterijus reguliuojamoms veikloms ir nereguliuojamai veiklai atsižvelgiant į reguliuojamų ir nereguliuojamų veiklų sugeneruotų pajamų  santykį, tai pagal šį santykį yra paskirstoma administracinio pastato vertė reguliuojamoms veikloms ir nereguliuojamai veiklai. Vykdant tolesnį ilgalaikio turto likutinės vertės ir sąnaudų paskirstymą vykdomų veiklų verslo vienetų paslaugoms (produktams) taikomi atitinkamų veiklų (Vandens ir Šilumos) aprašų reikalavimai.

Atsakydama į 3 klausimą, Taryba pažymi, kad šilumos sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitos (toliau – Šilumos RVA) 2 priedo pirmos dalies stulpelyje „Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės)“ yra nurodoma bendra ilgalaikio turto vieneto likutinė vertė. Šilumos RVA 2 priedo antroje dalyje bendra ilgalaikio turto vieneto likutinė vertė yra paskirstoma verslo vienetų paslaugoms pagal Šilumos aprašo ir įmonės reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimus.

Atsakydama į 4 klausimą, Taryba atkreipia dėmesį, kad ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo paskirstymas turi būti vykdomas pagal Vandens Aprašo 16 ir 26 punktų bei Šilumos Aprašo 24 ir 37 punktų nuostatas, atsižvelgiant į kurias ilgalaikio turto, kuris naudojamas bendram veiklos palaikymui, vertė ir nusidėvėjimo sąnaudos paskirstomos vienoda tvarka. (pavyzdys yra pateiktas prie atsakymo į 1 ir 2 klausimus). Ilgalaikio turto vienetų ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo sąnaudų bendra suma yra parodoma Šilumos RVA 2 priedo pirmos dalies stulpelyje „Metinis nusidėvėjimas (leidžiamos priskirti turto vertės)“. Kituose Šilumos RVA prieduose ilgalaikio turto vienetų ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimas yra paskirstomas sąnaudų kategorijoms, verslo vienetams ir paslaugoms.

Atsakydama į 5 klausimą, Taryba pažymi, kad reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis), patvirtintos Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“,

3.4 ir 6.4 prieduose bendros nusidėvėjimo sąnaudos, gali būti parodomos vienoje eilutėje/koregavimo stulpelyje.

Atsakydama į 6-8 klausimus, Taryba atkreipia dėmesį, kad bendrosios sąnaudos paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms pagal Vandens 26 punkto, Šilumos aprašo 37 punkto reikalavimus, proporcingai atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai paslaugai priskirtai pastoviųjų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumos daliai, todėl Šilumos aprašo reguliuojamosios veiklos ataskaitos

12 Formoje, Vandens Aprašo reguliuojamosios veiklos ataskaitos 4 Formoje  ir Techninės užduoties 3.5 ir 6.5 prieduose yra numatytas vienas paskirstymo kriterijus. 

Atsakydama į 9 klausimą, Taryba pažymi, kad pildant vandens sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitas kitos reguliuojamos veiklos (šilumos ir karšto vandens tiekimas) ilgalaikiam turtui, kuris yra naudojamas reguliuojamoje šilumos sektoriaus veikloje reikia taikyti Šilumos aprašo nusidėvėjimo normatyvus.