Įeiti

Kaip ir kokioje veikloje atvaizduoti neutralumo mokesčio pajamas (prie reguliuojamos veiklos ar kitos veiklos)?


​Neutralumo mokestis siejamas su dujų, kurios naudojamos šilumai gaminti, įsigijimu. Todėl gautos pajamos iš neutralumo mokesčio turėtų būti apskaitomos konsoliduotos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutės Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)" šilumos gamybos verslo vienete. Neutralumo mokesčio patirtos sąnaudos yra reguliuojamosios veiklos sąnaudos, kurios turėtų būti apskaitomos šilumos sektoriaus reguliuojamosios veiklos ataskaitų sąnaudų II grupės „Kuro sąnaudos energijai gaminti" pogrupyje II.8 „Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)" šilumos gamybos verslo vienete. Skliausteliuose reikėtų papildomai nurodyti, kad tai neutralumo mokesčio sąnaudos.  ​​