Įeiti

Ar AB „Amber Grid“ išrašytą sąskaitą faktūrą už neutralumo mokestį (sąnaudos) galima įtraukti į mėnesio kainų skaičiavimą?


Informacija atnaujinta 2022-08-19.

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika) 81.1 papunkčio nuostatomis, tuo atveju, kai šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos, patirtos sąnaudos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavime apskaičiuojamos, įvertinant gamtinių dujų kainą, kuri lygi gamtinių dujų pirkimo, akcizo, transportavimo ir balansavimo kainų sumai. Atkreiptinas dėmesys, kad Metodikos 81.1 papunktyje šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavime nėra numatytas gamtinių dujų neutralumo mokesčio sąnaudų įvertinimas gamtinių dujų kainoje. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtas Metodikos nuostatas, neutralumo mokesčio sąnaudos ar papildomai gautos pajamos neturėtų būti įtraukiamos į gamtinių dujų kainą apskaičiuojant galutinę mėnesio šilumos kainą, tačiau šios sąnaudos ar papildomai gautos pajamos bus įvertintos šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu vertinant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą.​​ Pažymėtina, kad šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu, vadovaujantis Metodikos 70.5 papunkčiu, skaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumą, dėl neutralumo mokesčio patirtos sąnaudos ar papildomai gautos pajamos turėtų būti vertinamos kaip nedalomos sąnaudos ar pajamos, t. y. kaip neutralumo mokesčio pajamų ir sąnaudų skirtumas, didinantis ar mažinantis gamtinių dujų sąnaudas. ​