Įeiti
Publikuoti: 2022-06-20. Atnaujinta: 2022-06-20

Kokiais atvejais išduodamos techninės būklės patikrinimo pažymos?Taryba atlieka naujai statomų, įrengiamų, rekonstruojamų, modernizuojamų energetikos objektų ir energetikos įrenginių bei vartotojų energetikos įrenginių techninę būklę dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams ir išduoda energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas paleidimo ir derinimo laikotarpiui, kai suteikiama teisė atlikti paleidimo ir derinimo darbus šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:

1. elektrinėms (ir elektros energiją gaminančių vartotojų įrenginiams), kurių galia didesnė kaip 100 kW;

2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms;

3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;

4. vartotojų aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiams;

5. katilinėms, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą, ir elektrinėms (šilumos daliai);

6. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė.

• tikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir energetikos įrengi​nių bei vartotojų energetikos įrenginių techninę būklę dėl šių energetikos objektų ir energetikos įrenginių atitikties energetikos objektų ar energetikos įrenginių įrengimo (statybos) projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybės saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir išduoda energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymas šiems energetikos objektams ir energetikos įrenginiams:

1. elektrinėms ir katilinėms;

2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoms transformatorių pastotėms, skirstomiesiems punktams, 20 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

4. vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginiams;

5. gamintojų ir gaminančių vartotojų elektros energijos gamybos įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 30 kW ar didesnė;

6. lokaliesiems 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklams ir jų technologiniams priklausiniams;

7. didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiams ir jų įrenginiams (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiams);

8. pastatų gamtinių dujų sistemoms, kai įrengto dujinio įrenginio vardinė galia yra 100 kW ar didesnė;

9. gamtinių dujų saugykloms;

10. suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalams ir saugykloms;

11. skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinėms;

12. suskystintų naftos dujų degalinėms, suslėgtų gamtinių dujų degalinėms;

13. degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemoms;

14. suskystintų naftos dujų talpykloms, pilstymo stotims, postams, sandėliams;

15. magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams;

16. naftos perdirbimo įrenginiams;

17. naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms;

18. šilumos tiekimo tinklams ir jų priklausiniams;

19. statinio šilumos punktams ir šildymo bei karšto vandens sistemoms, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW;

20. pastatų katilinėms ar vietinio šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė;

21. visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė;

​22. energijos kaupimo įrenginiams, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė.

Techninės būklės patikrinimą atlieka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioti darbuotojai. Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui (energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimui) Tarybai privalo pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231, 1, 2 Priede nurodytus dokumentus. Plačiau apie pažymų išdavimą skaitykite skyriuje „Paslaugos".