Įeiti
Publikuoti: 2020-03-26. Atnaujinta:

Kokie reikalavimai keliami įstaigai, norinčiai tapti sertifikavimo įstaiga, vykdančia energetikos darbuotojų atestavimą?


Norint vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, būtina atitikti Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu O3E-252 nustatytus reikalavimus sertifikavimo įstaigoms ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ 8 skyriuje numatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

Nors šiame standarte nenustatyti detalūs reikalavimai sertifikavimo schemoms, tačiau sertifikavimo įstaigos parengtoje sertifikavimo schemoje privalo būti pateikta: sertifikavimo taikymo sritis, darbų, užduočių ir procedūrų aprašymas, pradinio, periodinio ir papildomo atestavimo kriterijai ir periodiškumas, energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa bei kvalifikaciniai ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimai pagal kiekvieną energetikos darbuotojų kategoriją, energetikos darbuotojo pažymėjimų išdavimo (sustabdymo, panaikinimo) kriterijai ir tvarka, nurodyta apskundimo tvarka bei ataskaitų teikimo tvarka. Atestuojant energetikos darbuotoją siūloma, kad būtų pateikta ne mažiau kaip 60 klausimų, o atestavimą vykdytų personalas, kurio kompetencija yra ne žemesnė nei atestuojamojo asmens.

Sertifikavimo įstaiga, kuri siekia suderinti parengtą sertifikavimo schemą ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą, turi Tarybai pateikti laisvos formos prašymą dėl sertifikavimo schemos suderinimo.

Parengti derinti dokumentai su lydraščiu turi būti pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, kuri, vadovaudamasi Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220, 12.3 punktu, Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu O3E-252, derina sertifikavimo įstaigų parengtas sertifikavimo schemas ir kitus Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nurodytus dokumentus, reikalingus vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą.