Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-05-23

Tarybos veikla


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.

Taryba įkurta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu. Pirmosios Tarybos narius 1997 m. vasario 10 d. paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Nuo 2008 m. lapkričio mėn. Tarybos nariai Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu yra skiriami Lietuvos Respublikos Seimo.


Tarybos misija – ateities lyderis šiandien, kuriantis tvarią reguliavimo aplinką​.


Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose.

Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.


Tarybos  veiklos kryptys:

  • vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
  • reguliuojamų ūkio subjektų sąnaudų skaidrumas ir kainų pagrįstumas;
  • skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų sektoriuje užtikrinimas;
  • reguliuojamų ūkio subjektų veiklos efektyvumo didinimas, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo priemones;
  • integracija į vieningos ES rinkos bei reguliavimo erdvę;
  • skaidrumas, viešumas, atvirumas, lankstumas institucinėje veikloje;
  • valstybinė energetikos priežiūra ir kontrolė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje neatsižvelgiant į energetikos objektų ir įrenginių valdymo formą;
  • atestatų energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai išdavimas;
  • leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimas;
  • atliekų reguliavimas.


Tarybos veiklos sritys:
• gamtinių dujų;
• centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų;
prekybos nefasuotais naftos produktais;
• elektros energetikos;
• atsinaujinančių išteklių energetikos;
• šilumos energetikos;
• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;
• transporto;
​ atliekų reguliavimo​.Tarybos strateginis tinklelis

Screenshot 2023-04-17 155804.png


 

Tarybos veiklos teisiniai pagrindai

Tarybos funkcijos nustatytos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Energijos išteklių rinkos įstatyme, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme, Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatyme ir kt. Taryba taip pat tiesiogiai įgyvendina ir taiko Europos Sąjungos reglamentus dėl elektros ir dujų rinkų tinklų kodeksų.


Tarybos valdymas

Tarybą sudaro penki nariai. Tarybos pirmininką ir keturis narius Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas. Šiuo metu Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas Renatas Pocius. 


Tarybos narių kuruojamos sritys

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius vadovauja Tarybos darbui, kuruoja elektros energetikos kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su elektros energetikos sektoriaus įmonių pateiktais investicijų projektais, klausimus, susijusius su licencijų ir leidimų išdavimu elektros energetikos sektoriuje, išskyrus atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimu, ir kitus šio sektoriaus klausimus, tarptautinius klausimus gamtinių dujų sektoriuje, susijusius su bendros rinkos kūrimu, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo klausimais, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, transporto klausimus, klausimus, susijusius su energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu, jų keitimu, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, atestatų galiojimo panaikinimu, vykdo visus su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamosios veiklos kontrole, elektros energetikos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, bei skundų ir ginčų, kilusių elektros energetikos sektoriuje, nagrinėjimą.

Tarybos pirmininko pavaduotojas
Donatas Jasas kuruoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pateiktais investicijų projektais, klausimus, susijusius su licencijų išdavimu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus, visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi, klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, energijos išteklių rinkos, taip pat geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nagrinėjimą.

Tarybos pirmininko pavaduotoja Jelena Dilienė kuruoja atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus, teisėkūros ir teisės taikymo klausimus​, taip pat klausimus, susijusius su atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimu, atsinaujinančių išteklių sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, bei skundų ir ginčų, kilusių atsinaujinančių išteklių sektoriuje, nagrinėjimą.

Tarybos narys Matas Taparauskas kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, šilumos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, taip pat klausimus, susijusius su licencijų išdavimu šilumos sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainų, bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinių ribų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų pateiktais investicijų projektais, ir kitus šio sektoriaus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo taikymo sritimi, šilumos paskirstymo metodų ir su jų taikymu susijusius skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimus, skundų ir ginčų dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų nagrinėjimą bei skundų ir ginčų dėl bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo taikomų komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainių nagrinėjimą.

Tarybos narys Karolis Januševičius kuruoja visus alternatyviųjų degalų sektoriaus klausimus, gamtinių dujų kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su gamtinių dujų sektoriaus įmonių pateiktais investicijų projektais, klausimus, susijusius su leidimų ir licencijų išdavimu gamtinių dujų sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus (išskyrus tarptautinius klausimus gamtinių dujų sektoriuje, susijusius su bendros rinkos kūrimu, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo klausimais, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo), visus klausimus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu, pavedant Tarybos nariui Karoliui Januševičiui vykdyti visus su Lietuvos Respublikos ener​getikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 30 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus, suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektorių klausimus bei klausimus, susijusius su leidimų išdavimu suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus, klausimus, susijusius su dujų ir naftos sektoriuose atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, klausimus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, Lietuvos Respublikos energ​ijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo dėl šio įstatymo pažeidimų klausimus, skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimo klausimus.​


Tarybos sprendimų priėmimo procesas

Tarybos sprendimai įstatymų leidėjo deleguotose srityse priimami viešuose Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Tarybos nariai, įskaitant Tarybos pirmininką. Taryba sprendimus priima balsuodama, sprendimai įforminami nutarimais. Tarybos narys turi teisę nesutikti su daugumos Tarybos narių nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Tarybos narys žodžiu ir (ar) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžio protokole.


Tarybos atskaitomybė

Taryba – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga viešojo administravimo institucija. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Taryba parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tarybos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.


Tarybos veiklos organizacija

Tarybos funkcijoms įgyvendinti sudaroma Tarybos administracija, susidedanti iš departamentų ir juose esančių skyrių bei savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Tarybos kolektyvą sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Tarybos administraciniai gebėjimai 

Taryboje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija ir patirtis energetikos srityje vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose.


Asmenų aptarnavimas Taryboje

Vartotojų patogumui Tarybos tinklalapyje yra elektroninio klausimo sistema, kuri leidžia paprastai ir patogiai pateikti elektroninį paklausimą. Jeigu vartotojas nori pateikti prašymą ar skundą, jis gali naudoti parengtą formą, kurią užpildytą ir pasirašytą Tarybai galima įteikti asmeniškai arba atsiųsti paštu, o norint pateikti elektroniniu būdu – būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Tarybos darbo metu vartotojai gali kreiptis nemokamu bendruoju informacijos telefonu 8 800 20500, kuriuo teikiama vartotojams visa reikiama informacija apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Prireikus, Tarybos darbuotojai nukreips interesantą į atitinkamą Tarybos struktūrinį padalinį.