Įeiti
Publikuoti: 2014-05-07. Atnaujinta: 2024-01-04

Teisės aktai, reglamentuojantys tarybos veiklą, tarpsektoriniai teisės aktai, ir kiti teisės aktai


​​​​​​​​​​​

Europos Sąjungos teisės aktai

​1. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/942, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (įsigalioja 2019-07-04);
2. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir(EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB,98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013;
3. 2019 m. birželio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES;
4. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos​;
5. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB;
6. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005;
7. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
8. 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/869 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 bei (ES) 2019/943 ir direktyvos 2009/73/EB bei (ES) 2019/944 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013.

Lietuvos Respublikos įstatymai

​1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;
4. Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas;
6. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
7. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas;
11. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
12. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas
13. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
14. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas;
15. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;
16. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
17. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas;
18. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas​;
20Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
21Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai
1. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458;
2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747;
3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;
4. Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 340;
5. Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 527;
6. Avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783;
7. Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12;
8. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966.
9. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1210 nutarimu „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
10. Elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“.
11. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr.918 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“.
12. Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“;
13. 
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
14. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo, rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo;
15. Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21;
16.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas, patvirtintas 2018 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 2018-21894;
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimas, patvirtintas 2021 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 2021-17023​;
18. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tarptautinėse organizacijose ir kituose tarptautiniuose daugiašalio bendradarbiavimo formatuose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 393;​
19. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179​.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai

​1. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382;
2. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-383;
3. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-384;
4. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-23;
5. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1R-94.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

​1. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;
2. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-305;
4. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145;
5. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70;
6. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
7. Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159;
8. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-149;
9. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261;
10. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181;
11. Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187;
12. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221;
13. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-180 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
14. Prekybos naftos produktais taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo”;
15. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

​1. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 4-360;            
2. Energijos efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270.

​​Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

​1. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538;
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748;
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971.


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymai

​1. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos koordinavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (tolau – EBPO) tarpinstitucinės komisijos sudarymo įsakymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. V-417.​


​Kolegialių institucijų teisės aktai

​1. Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-239;
2. Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140;
3. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400;
4. Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80;
5. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6​;
6. Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100;
7. Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 03E-281;
8. Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350;
9. Taikinamojo tarpininkavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. O3-308;
10. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-296;
11. Sankcijų skyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 nutarimu Nr. O3E-237​;
12. 2015 m. rekomendacijos, susijusios su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. O3-373;
13. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510;
14. Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. Nr. O3-226;
15. Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-225;
16. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93;
17. Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 birželio 10 d. nutarimu Nr. O3E-179;
18. Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 (1 priedas – Procedūros, 2 priedas Ataskaitos forma, 3 priedas Šilumos sektorius, 4 priedas Elektros sektorius, 5 priedas Dujų sektorius, 6 priedas – Vandens sektorius, 7 priedas SND sektorius, 8 priedas Elektros-dujų sektorius);
19. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-234;

20. Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 
21. Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-252;
22. Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d., nutarimu Nr. O3E-235;
23. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3E-251;
24. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-227
25. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230;
26. Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878​;
27. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-234
28. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301;
29. Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699;
30. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. O3-251 nutarimu „Dėl reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinimo“;
31. Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninė užduotis, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. O3E-1121;
32. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. O3E-1427;
33. 
Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams forma, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. birželio  27 d. nutarimu Nr. O3E-826;
34. Prašymo, Deklaracijos ir Leidimų formos patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-975 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo“;
35. Piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo ir informacijos apie piliečių energetikos bendriją teikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 17 d. nutarimu “Dėl Piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo, panaikinimo ir informacijos apie piliečių energetikos bendriją teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
36. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo​.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko įsakymai

​1. Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019-07-08 įsakymu Nr. O1E-111
2. Informacijos apie pažeidimu​s Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. O1E-3​;
3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rizikos vertinimu pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių ir elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčių, vartotojų įrenginių įrengimo darbus atliekančių, rangovų priežiūros veiklos modelis, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2020-01-20 įsakymu Nr. O1E-8 (įsakymas, rizikos lentelė).