Įeiti
Publikuota: 2013.12.13. Atnaujinta: 2013.12.13

Dėl garantinio elektros energijos tiekimo


Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, vartotojams, nepasirinkusiems elektros energijos tiekėjo, ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų (kai sustabdomas ar panaikinamas elektros energijos tiekimo leidimas/licencija, kai tiekėjas neturi balansavimo sutarties, taip pat tiekėjo bankroto ar kt. atvejais) tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis, užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. Garantinį tiekimą elektros sektoriuje užtikrina AB LESTO.

                                                                                                             1 pav. Garantinio tiekimo schema

                                                            
                      1-pav.png
Garantinis elektros energijos tiekimas vartotojui užtikrinamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu, visuomeniniam tiekėjui (AB LESTO) pradėjus teikti garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą, ne vėliau kaip per 3 savaites nuo visuomeninio tiekėjo rašytinio pranešimo apie teikiamą paslaugą gavimo dienos vartotojas sudaro sutartį su visuomeniniu tiekėju. Jeigu vartotojas sutarties nesudaro, visuomeninis tiekėjas įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą vartotojui ar jo objektams.
Jeigu vartotojas, kuriam buvo suteikta garantinio elektros energijos tiekimo paslauga, per 3 savaites nuo visuomeninio tiekėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos nesudaro sutarties su visuomeniniu tiekėju ir pasirenka nepriklausomą tiekėją, vartotojas privalo sumokėti visuomeniniam tiekėjui už suvartotą elektros energiją pagal visuomeninio tiekėjo pateiktą mokėjimo dokumentą.
Buitiniams vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, elektros energijos tiekimas iki 2013 m. gruodžio 31 d. bus užtikrinamas 2013 m. nustatyta visuomenine kaina, o nuo 2014 m. sausio 1 d. 2014 m. nustatyta visuomenine kaina.

Nebuitiniams vartotojams
, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. garantinio elektros energijos tiekimo kaina apskaičiuojama taip:
(16,13+0,49)*1,25=20,78 ct/kWh + kitos kainos dedamosios (be PVM)

2 pav. Elektros energijos kainos struktūra 2013 m. (ct/kWh be PVM).
garantinis-2-pav.png
Nuo 2014 m. sausio 1 d. garantinio elektros energijos tiekimo kaina bus apskaičiuojama taip:
(16,85+0,52)*1,25=21,71 ct/kWh + kitos kainos dedamosios (be PVM)

                                                                  3 pav. Elektros energijos kainos struktūra 2014 m. (ct/kWh be PVM).
                                                 garantinis-3-pav.png                                             

Pažymėtina, jog, įsijungus garantiniam tiekimui, nebuitiniams vartotojams keičiasi tik elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kaina, o elektros energijos persiuntimo kaina išlieka tokia pat nepriklausomai nuo to, ar vartotojas naudojasi nepriklausomo tiekimo ar garantinio tiekimo paslauga.

Kadangi garantinis elektros energijos tiekimas paprastai yra brangesnis negu nepriklausomas tiekimas, rekomenduotina pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Jį pasirinkti galima iš Komisijos tinklapyje esančio sąrašo, kuriame galima rasti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų kontaktus, arba užpildžius Energijos išteklių biržos operatoriaus interneto tinklalapyje www.baltpool.lt esančią formą.