Įeiti
Publikuoti: 2013-03-01. Atnaujinta: 2013-03-01

Dėl fiksuoto tarifo taikymo saulės šviesos elektrinėms


2013 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymas. Komisija, įsigaliojus šiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimams, gauna daug paklausimų dėl Įstatymo 20 straipsnio 6 dalies taikymo tų gamintojų atžvilgiu, kuriems netaikoma Įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodyta išimtis ir kurie:
1) iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikė prašymus išduoti plėtros leidimus ir kurie patvirtinimą apie išduotus plėtros leidimus gavo 2013 m. vasario 4 d.;
2) iki 2012 m. gruodžio 31 d. gavo plėtros leidimus, tačiau dar neturi gamybos leidimo;
3) nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 1 d. pateikė prašymą išduoti plėtros leidimą;
4) nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. vasario 1 d. pateikė prašymą išduoti leidimą gaminti iki 2012 m. gruodžio 31 d. išduoto leidimo plėsti pagrindu.

Atsižvelgiant į tai, kad Energetikos ministerija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 1 punktu, yra energetikos politiką formuojanti ir koordinuojanti institucija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 37 straipsniu, Komisija kreipėsi į Energetikos ministeriją prašydama išaiškinti, kuriuo momentu (plėtros leidimo ar leidimo gaminti išdavimo momentu) galiojantys fiksuoti tarifai turėtų būti taikomi 1-4 punktuose nurodytais atvejais. Energetikos ministerija 2013 m. vasario 28 d. raštu Nr. (8.3-10)3-817 pateikė atsakymus, nurodydama, jog:

• Asmenims, iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikusiems prašymus gauti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir iki 2013 m. sausio 31 d. gavusiems leidimus gaminti elektros energiją, taikomi 12 metų laikotarpiu elektros energijos supirkimo tarifai, kurie galiojo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo momentu.

• Asmenims, iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikusiems prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir iki 2013 m. sausio 31 d. negavusiems leidimo gaminti elektros energijos, taikoma Įstatymo 20 straipsnio 6 dalis, kai elektros energija iš gamintojo superkama 12 metų laikotarpiu supirkimo tarifu, kuris galios leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dieną.

• Asmenims, iki 2013 m. sausio 31 d. gavusiems leidimus gaminti elektros energiją (pagal pateiktus iki 2013 m. sausio 31 d. prašymus), taikomi 12 metų laikotarpiu elektros energijos supirkimo tarifai, kurie galiojo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo momentu. Gaunant leidimus gaminti elektros energiją nuo 2013 m. vasario 1 d., taikomos Įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatos.

• Asmenims, kurie pateikė prašymus gauti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 2013 m. sausio 1-31 d. d. laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, kad suminė elektrinių galia viršijo Įstatymo 13 straipsnyje nurodytus 10 MW ir skatinimo kvotų paskirstymas buvo sustabdytas, nebus taikomos skatinimo priemonės – skatinimo tarifas.


Energetikos ministerijos raštą galite rasti čia. ​