Įeiti
Publikuoti: 2011-03-31. Atnaujinta: 2011-03-31

Išaiškinimas dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos sąnaudų metinės ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės auditavimo


Komisija, reaguodama į nepriklausomo tiekimo licencijas turinčių asmenų paklausimus dėl Komisijai teikiamų ataskaitų auditavimo ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 363 straipsnį, teikia paaiškinimą, kad pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 154-6962) 10 straipsnio 12 dalies 2 punktą bei 13 dalies 2 punktą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą privalo tik elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijų turėtojai. Pagal Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių pirminės redakcijos (Žin., 2001, Nr. 104-3713) 51.5 punktą, nepriklausomo tiekimo licencijų turėtojams buvo įpareigojimas atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą, todėl šis reikalavimas buvo perkeltas į Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų Komisijos 2009 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3-104 (Žin. 2009, Nr. 93-4010), 15.3.1 ir 15.3.2 punktus.

Pagal naujos redakcijos Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2010, Nr. 51-2498) 94 punktą, nepriklausomo tiekimo licencijos turėtojai privalo teikti informaciją Komisijai jos nustatyta tvarka ir terminais. Kadangi aktualios redakcijos Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklės nereikalauja atlikti sąnaudų bei finansinės atskaitomybės auditą nepriklausomo tiekimo licencijų turėtojams, už 2010 metus jie teikia šias ataskaitas be audito išvados.