Įeiti
Publikuoti: 2011-06-21. Atnaujinta: 2011-06-21

Išaiškinimas dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų


Komisija, reaguodama į gaunamus elektros energijos gamintojų paklausimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, teikia išaiškinimą dėl gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų.
- Prijungimo įmokos apskaičiavimo principus, tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 91-3912) (toliau – Įstatymas), Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246 (Žin., 2009, Nr. 149-6678) (toliau – Aprašas), bei Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-258 (Žin., 2009, Nr. 156-7078) (toliau – Metodika).

- Vadovaujantis Metodikos 15.7 ir 29.2 punktais, operatoriai apskaičiuoja prijungimo įkainį, lygų 100 proc. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos. Todėl gamintojas apmoka 100 proc. skirstomųjų ir (ar) perdavimo tinklų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos, kai prie elektros tinklų prijungiami gamintojo elektros energiją gaminantys įrenginiai. Toks prijungimo įkainis taikomas tuo atveju, kai prie elektros tinklų prijungiami vieno gamintojo įrenginiai ir operatorius nevertina būsimųjų vartotojų ir (ar) gamintojų elektros energijos poreikių šiame taške, neprojektuoja ir neįrengia didesnės energetinės galios nei jos reikia prisijungiančio gamintojo elektros energijos poreikiams tenkinti.

- Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.5 straipsnyje ir Aprašo 26 punkte įtvirtinta civilinių teisinių santykių subjektų prievolė veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus suponuoja pareigą operatoriui nustatyti prijungimo įmokos dydį, atitinkantį minėtų principų kriterijus, ir užtikrinti tiek operatoriaus, tiek prijungiamo subjekto teisių bei teisėtų interesų pusiausvyrą. Vadovaujantis Metodikos 7 punktu, Komisija, tvirtindama elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius, vadovaujasi vartotojų nediskriminavimo ir tinklų plėtros bei elektros energijos vartojimo efektyvumo principais. Pagal Įstatymo 10 straipsnio, reglamentuojančio elektros sektoriaus licencijuojamos veiklos vykdytojų licencijuojamos veiklos sąlygas, 11 dalį, licencijų turėtojai privalo užtikrinti vienodas ir nediskriminacines sąlygas visiems elektros energijos vartotojams, tiekėjams ir gamintojams. Išdėstytos nuostatos suponuoja pareigą operatoriui be išimčių taikyti vienodas prijungimo apmokėjimo sąlygas visiems naujai prijungiamiems subjektams, t.y. tiek vartotojams, tiek gamintojams. Atsižvelgiant į išdėstytus pamatinius reguliavimo principus, darytina išvada, jog kiekvienu atveju naujai prijungiami subjektai (šiuo atveju - gamintojai) privalo sumokėti objektyviai pagrįstas operatoriaus išlaidas, kurias tiesiogiai sąlygojo naujai prijungiamas subjektas.

- Jei operatorius
, įvertinęs būsimus vartotojų ir (ar) gamintojų elektros energijos poreikius konkrečiame taške, savo nuožiūra projektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią nei jos reikia prisijungiančio gamintojo poreikiams tenkinti, operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką gamintojui, turėtų taikyti 29.2 punkte nustatytą prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarką, aiškinant ją adekvačiai su Metodikos 29.3 reglamentuota principine prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka. Šiuo atveju gamintojui apskaičiuota prijungimo įmoka turėtų būti proporcinga jo poreikiams, t.y. lygi 100 proc. viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų energetikos objektų, kurie operatoriaus nuožiūra projektuojami ir įrengiami didesnės energetinės galios nei jos reikia gamintojo poreikiams tenkinti, 1 kW statybos ar rekonstrukcijos darbų kainos ir gamintojui suteikiamos leistinosios generuoti ir (ar) naudoti galios sandaugai, ir 100 proc. tik gamintojo elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikalingų elektros tinklų, įrenginių statybos (įrengimo) ar rekonstrukcijos bei kitų darbų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos.

- Vadovaujantis šiuo metu galiojančios Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2006, Nr. 100-3862) (toliau – Tvarkos aprašas), 12 punktu, gamintojui, kuris elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius, taikoma 40 procentų prijungimo prie elektros tinklų užmokesčio nuolaida. Atkreiptinas dėmesys, kad ši tvarka gali būti koreguojama, atsižvelgiant į naujai priimto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) nuostatas.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 21 straipsnio 3 dalies nuostatomis, gamintojas, kuris elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir kurio įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, prie elektros tinklų prijungiamas nemokamai. Gamintojas, kuris elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir kurio įrengtoji galia viršija 30 kW ir yra ne didesnė kaip 350 kW, apmoka 20 proc. prijungimo prie elektros tinklų išlaidų. Gamintojas, kuris elektros energijos gamybai naudoja atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir kurio įrengtoji galia viršija 350 kW, apmoka 40 proc. prijungimo prie elektros tinklų išlaidų.

- Atkreiptinas dėmesys, kad minėtos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius naudojančių gamintojų prijungimą prie energetikos tinklų ar sistemų, įsigaliojimas nukeltas nuo 2011 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu Komisija rengia Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimus, kuriuose bus perkeliama įstatymų leidėjo valia dėl prisijungiančių gamintojų, naudojančių atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, prisijungimo prie elektros tinklų reglamentavimo. Metodikos pakeitimo projektas netrukus bus skelbiamas viešai konsultacijai, maloniai prašome sekti informaciją www.regula.lt