Įeiti
Publikuoti: 2011-07-14. Atnaujinta: 2011-07-14

Dėl nekintančių skatinimo priemonių taikymo pradžios momento ir fiksuoto tarifo dydžio nustatymo


​Komisija, reaguodama į gaunamus paklausimus, teikia viešai nuomonę dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) (toliau – Įstatymas) nuostatų įgyvendinimo.

Komisijos nuomone, pagal Įstatymo 20 straipsnio 8 dalį, visos 20 straipsnyje numatytos nekintančios skatinimo priemonės, įskaitant fiksuotą tarifą, taikomos 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos. Minėta nuostata taikoma nepriklausomai nuo elektrinės galios ir elektrinės naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšies.

Pažymėtina, kad Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimo priemones. Fiksuoti tarifai ir energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas yra viena iš skatinimo priemonių. Įstatymo 67 straipsnis numato, kad Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja nuo 2011 m. gruodžio 31 dienos. Atsižvelgiant į tai, Komisijos, pagal Įstatyme nustatytus fiksuotų tarifų nustatymo principus, nustatyti nauji fiksuoti tarifai elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir fiksuoto tarifo didžiausias galimas dydis aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

Taip pat paminėtina, jeigu gamintojui leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduotas iki Įstatymo įsigaliojimo dienos (t. y. 2011 m. gegužės 24 d.) konkurso būdu ar leidimas gaminti elektros energiją išduotas iki Įstatymo įsigaliojimo dienos, tokiam gamintojui Įstatymo 20 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl fiksuotų tarifų nustatymo ir skatinimo kvotų paskirstymo aukciono būdu netaikomos ir 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos taikomas Komisijos nustatytas ir Įstatymo įsigaliojimo metais (t. y. 2011 metais) galiojantis fiksuoto tarifo dydis. Šiuo metu galioja Komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų” (Žin., 2002, Nr. 16-648; 2009, Nr.108-4576) (toliau – Nutarimas) patvirtintos elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, supirkimo kainos. Minėtos kainos (be PVM) yra paskelbtos Komisijos interneto tinklalapyje.

Jei gamintojui, kurio elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, leidimas gaminti elektros energiją išduodamas po Įstatymo įsigaliojimo dienos iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir kol nepasikeitusi elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimo tvarka, nustatyta Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr.1474 (Žin., 2001, Nr. 104-3713; 2009, Nr. 49-1958), taikomos šiuo metu galiojančios Komisijos Nutarimu patvirtintos elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, supirkimo kainos.