Įeiti
Publikuoti: 2014-09-29. Atnaujinta: 2015-02-04

Dėl euro įvedimo Lietuvoje


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau ‒ Komisija), atsižvelgdama į tai, kad Lietuva nuo 2015 m. sausio 1 d. įsiveda eurą, ir siekdama ūkio subjektams suteikti metodinę pagalbą dėl atsiskaitymų vartotojams už energetikos paslaugas (elektros, dujų, šilumos, šalto vandens) pateikimo dviem valiutom, apvalinimo perskaičiuojant tarifus, įkainius ir galutines mokėtinas sumas litais į eurus ir kt., parengė išaiškinimą euro įvedimo klausimais.

KlausimasAtsakymas

1. Kokiu būdu kainos už suvartotą energiją turi būti nurodomos vartotojams pateikiamuose atsiskaitymo dokumentuose nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d.?

Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, 33 punkte numatyta, kad energiją (elektrą, šilumą, karštą ir šaltą vandenį, dujas) tiekiančių įmonių vartotojams pateikiamose atsiskaitymo už energiją sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose mokėtinos sumos nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. turi būti nurodytos litais ir eurais.

Informacija apie energijos kainas litais ir eurais bei mokėtinas sumas šiuo laikotarpiu paslaugų teikėjo pasirinkimu turi būti nurodoma tose pačiose sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose ar vartotojams pateikiama papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.

Prekių ir paslaugų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201, nustatyta, kad energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekėjų vartotojams pateikiamuose atsiskaitymo už energiją (elektrą, šilumą), karštą ir šaltą vandenį, dujas dokumentuose (sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose (mokėjimo nurodymuose) galutinė mokėtina suma nurodoma pagrindine valiuta sąskaitų ar mokėjimų pranešimų (mokėjimo nurodymų) išsiuntimo dieną, t. y. – jeigu sąskaita išrašoma iki 2014 m. gruodžio 31 d. – galutinė mokėtina suma nurodoma litais, jeigu sąskaita išrašoma nuo 2015 m. sausio 1 d. – galutinė mokėtina suma nurodoma eurais.

Informacija apie energijos (elektros, dujų, šilumos, karšto ir šalto vandens) kainas bei galutines mokėtinas sumas dviem valiutomis (litais ir eurais) arba nepagrindine valiuta – iki 2014 m. gruodžio
31 d. eurais, nuo 2015 m. sausio 1 d. – litais mokėjimo dokumentuose (išskyrus atsiskaitymo knygeles) paslaugų teikėjo pasirinkimu nurodoma atskiru prierašu arba prie šių dokumentų pridėtame atskirame lape.


Siekdami užtikrinti vartotojų teisių apsaugą euro įvedimo laikotarpiu, aukščiau nurodytas teisės aktų  nuostatas rekomenduojame taikyti ir tais atvejais, kai buitiniams vartotojams išrašomos PVM sąskaitos faktūros.

2. Kaip bus atliekami vartotojų atsiskaitymai už 2014 m. gruodžio mėnesį suteiktas energetikos paslaugas (elektros, dujų, šalto vandens sektoriai) tais atvejais, kai sąskaitos vartotojams neteikiamos, o mokama pagal apskaitos prietaisų rodmenis (faktiškai išnaudotą kiekį)?

Atlikdami mokėjimus grynaisiais pinigais už elektrą, dujas, šaltą vandenį (kai vartotojams už paslaugas nėra teikiamos sąskaitos, o mokama nustatytu tarifu pagal suvartotą kiekį) vartotojai, siekdami sumokėti už 2014 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, priklausomai nuo mokėjimo vykdymo datos bei atsiskaitymo valiutos, turės atlikti žemiau nurodytus aritmetinius veiksmus su tarifais, išreikštais litais arba eurais, šia tvarka:

- Iki 2014 m. gruodžio 31 d. mokėjimai atliekami tik litais, mokėtiną sumą skaičiuojant taip: tarifas, išreikštas litais, dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma išreikšta litais.

- 2015 m. sausio mėn. 1 d. – 2015 m. sausio mėn. 15 d. mokėjimą bus galima atlikti litais arba eurais (vartotojo pasirinkimu), mokėtiną sumą skaičiuojant taip: tarifas, išreikštas litais, dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma litais – jeigu vartotojas pageidauja atsiskaityti litais, arba mokėtina suma litais atsiskaitymo vietoje konvertuojama į eurus – jeigu vartotojas pageidauja atsiskaityti eurais.

- 2015 m. sausio mėn. 16 d. – 2015 m. sausio 20 (31) d.* mokėjimą bus galima atlikti tik eurais, mokėtiną sumą skaičiuojant taip:  tarifas, išreikštas litais, dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma litais atsiskaitymo vietoje konvertuojama į eurus.

- Nuo 2015 m. sausio mėn. 20 (31) d.* mokėjimą bus galima atlikti tik eurais, mokėtiną sumą skaičiuojant taip: tarifas, išreikštas eurais (galiojantis 2015 m. sausio mėnesį), dauginamas iš suvartoto kiekio, mokėtina suma eurais.

Atkreiptinas dėmesys, kad aukščiau nurodyta tvarka nėra taikoma mokėjimus atliekant negrynaisiais pinigais, kadangi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, mokėjimai ne grynaisiais pinigais nuo euro įvedimo dienos atliekami eurais.

*Pažymėtina, kad vartotojams iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos deklaruojant apskaitos prietaisų duomenis, atsiskaitymo terminas yra 20 dienų (elektra) arba mėnuo (dujos, šaltas vanduo) pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Atsižvelgdamas į tai, vartotojas už gruodžio mėnesį suvartotą elektrą, dujas, šaltą vandenį privalo apmokėti iki 2015 m. sausio 20 (31) d.

3. Ar duomenis dėl kainos viršutinės ribos / bazinės kainos skaičiavimo ir (ar) koregavimo energetikos įmonės turi pateikti litais?

Kainos viršutinės ribos / bazinės kainos skaičiavimui ir (ar) koregavimui bendrovės iki 2014 m. gruodžio 31 d. turėtų teikti duomenis litais ir tik galutinės ribos / kainos vertė litais konvertuojama į vertę eurais.

4. Ar Komisijos nutarimuose kainos, kurias nustato ir (ar) derina Komisija, bus nurodomos ir litais, ir eurais, jei kainos patvirtintos / suderintos 2014 m. rugpjūčio 22 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu?

Komisijos nutarimuose kainos bus nustatytos ir litais, ir eurais, nurodant, kad nutarime nustatytos kainos litais galioja iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje  įsigaliojimo dienos (2014 m. gruodžio 31 d.), o kainos eurais – nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos (2015 m. sausio 1 d.).

5. Ar dviejų valiutų nurodymo laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. eurais turi būti skelbiamos tik galutinės energetikos paslaugų teikimo kainos, ar ir atskiros jų dedamosios?

Skelbiant paslaugų teikimo kainas dviem valiutomis turi būti vadovaujamasi tais pačiais kainos skelbimo principais, kuriais kainos buvo skelbiamos litais:

- Jei teisės aktai nustato privalomą pareigą litais skelbti kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines kainas, litais ir eurais skelbiama kintamųjų dedamųjų dydžiai ir galutinės kainos.

- Jei teisės aktai nustato privalomą pareigą skelbti tik galutines kainas, litais ir eurais skelbiamos tik galutinės kainos. 

6. Kokia valiuta išreikštomis dedamosiomis turi būti apskaičiuojamos 2015 m. sausio mėnesio šilumos kainos?

Šilumos kainos, kurios bus taikomos 2015 m. sausio mėnesį, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, turi būti apskaičiuotos iki 2014 m. gruodžio 25 d. Taigi šilumos kainų skaičiavimo metu galios šilumos kainų dedamosios, išreikštos litais. Atsižvelgiant į tai, matematiniai veiksmai, skaičiuojant 2015 m. sausio mėnesio šilumos kainas, atliekami litais ir tik galutinė šilumos kaina perskaičiuojama į eurus, taikant lito ir euro perskaičiavimo kursą.  

7. Kur dviejų valiutų nurodymo laikotarpiu, t. y. nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d., energetikos paslaugų tiekėjai privalo nurodyti kainas litais ir eurais?

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato privalomą kainų nurodymą litais ir eurais jų skelbimo vietose.

Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719, 8 punkte nurodyta, kad prekių ir paslaugų kainų dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodymo priemones ir jų formą, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus kainų nurodymo reikalavimus, prekių pardavimo ar paslaugų teikimo būdą ir vietą (verslo patalpose, elektroninėje erdvėje ir kitur), technines galimybes, pasirenka pardavėjas ar paslaugų teikėjas. 

Prekių ir paslaugų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201, nurodyta, kad energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo vartotojams, komunalinių ir priežiūros paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) privalo būti paskelbtos ir energiją (elektrą, šilumą), karštą ir šaltą vandenį, dujas tiekiančių bei komunalines paslaugas teikiančių įmonių, daugiabučius namus administruojančių įmonių ir daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekėjai ir komunalinių ir priežiūros paslaugų teikėjai) interneto svetainėse ir klientų aptarnavimo centruose.

Atsižvelgiant į tai, energetikos (dujų, elektros, šalto bei karšto vandens, šilumos) įmonės turi nurodyti skelbiamas kainas litais ir eurais nuolatinio jų skelbimo vietose.

8. Nuo kada energetikos paslaugų tiekėjai internetinėse svetainėse, klientų aptarnavimo centruose turi skelbti kainas dviem valiutomis (litais ir eurais)?

Privalomas kainų dviem valiutomis – litais ir eurais – nurodymo laikotarpis prasideda po 30 dienų po to, kai Europos Sąjungos Taryba priima sprendimą dėl neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso, ir trunka 6 mėnesius po euro įvedimo dienos (Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 straipsnio 1 dalis; Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719, 1 punktas, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, 32 punktas).

Neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas buvo patvirtintas 2014 m. liepos 23 d., atsižvelgiant į tai, privalomas kainų dviem valiutomis – litais ir eurais – nurodymo laikotarpis prasidės 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir tęsis iki 2015 m. birželio 30 d.

9. Kaip turėtų būti taikomas apvalinimas perskaičiuojant tarifus, įkainius ir galutines mokėtinas sumas litais į eurus?

Tarifai, įkainiai ir kiti litais išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus, perskaičiuojami ir išreiškiami eurais tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą. Taip pat turi būti laikomasi Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytos pagrindinės taisyklės, kad, perskaičiuojant pinigų sumas litais į eurus ir atvirkščiai, taikomas Europos Sąjungos Tarybos nustatytas perskaičiavimo kursas (3,45280 lito už 1 eurą) ir apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Pažymėtina, kad valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys – tarpusavio susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus, jeigu atitinkamų teisės aktų nuostatos tam neprieštarauja.

​10. Ar energetikos paslaugų teikėjai interneto svetainėse turėtų skelbti kainas eurais su PVM?

​Dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo laikotarpiu, kuris prasideda nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir tęsiasi iki 2015 m. birželio 30 d., kainos turi būti nurodomos litais ir eurais. Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, 32 punkte nurodyta, kad aukščiau įvardintu laikotarpiu „nurodoma prekės ir paslaugos kaina litais ir eurais, kurią vartotojas turi mokėti“. Prekių ir paslaugų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201, apibrėžta, kad „Paslaugos kaina – galutinė vartotojui teikiamos paslaugos kaina, įskaitant visus mokesčius“, o tų pačių rekomendacijų 53 punkte nurodyta, kad „dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma galutinė paslaugos kaina (t. y. kaina su visais mokesčiais, kurią vartotojas turėtų sumokėti už paslaugą), <...>.“ Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kainos paslaugų teikėjų interneto svetainėse turi būti nurodytos su PVM.

11. Ar nuo 2015 m. sausio 1 d. perskaičiuojant kainą eurais į kainą litais, gauta 1-2 cento paklaida bus laikoma kainų perskaičiavimo pažeidimu? 

Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, 86 punktas nurodo, kad po perskaičiavimo gautą sumą eurais perskaičiuojant atgal į litus galima 1–2 centų paklaida, po euro įvedimo dienos kainų perskaičiavimo pažeidimu nelaikoma, jeigu nurodoma kaina litais 1–2 centais skiriasi nuo vertės, kuri būtų gaunama mokėtiną sumą eurais perskaičiavus į litus (dauginant iš neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso), su sąlyga, kad perskaičiuojant vertę iš litų į eurus (dalijant iš neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso) gaunama ta pati vertė eurais kaip nurodyta mokėtina suma eurais.

​12. Kaip kainų skelbimo vietose turėtų būti nurodomos kainos euras ir litais nuo 2015 m. sausio 1 d., eurui tapus Lietuvos Respublikos valiuta?

Nuo 2015 m. sausio 1 d., eurui tapus Lietuvos Respublikos mokėjimo priemone, šalia nurodomų kainų (tarifų) eurais kainos litais pateikiamos tik informaciniais tikslais. Taigi aukščiau įvardytose kainų skelbimo vietose nurodomos kainų išraiškos litais neprivalo atitikti iki euro įvedimo dienos galiojusios kainos (tarifo) litais arba Komisijos nutarime, kuriuo buvo patvirtintos/suderintos kainos (tarifai), nurodytos  kainos litais.  Atsižvelgiant į tai, kainų skelbimo vietose turi būti pateikiamas kainos (tarifo)  išraiškos eurais atitikmuo litais, perskaičiuotas ir suapvalintas laikantis Įstatymo 17 straipsnio 1 punkto, reglamentuojančio kainų nurodymą litais ir eurais, reikalavimų, t. y. galiojanti kainos išraiška eurais dauginama iš nustatyto kurso bei apvalinama pagal nustatytas taisykles.