Įeiti
Publikuoti: 2022-02-02. Atnaujinta: 2022-02-02

Viešųjų pirkimų skyrius


 • ​​​​ Koordinuoja Tarybos viešuosius pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus įgyvendinančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.
 • Pagal Tarybos departamentų, skyrių pateiktus duomenis (planuojamų viešųjų pirkimų sąrašus) sudaro Tarybos einamųjų metų viešųjų pirkimų planą bei teikia jį tvirtinti Tarybos pirmininkui.
 • Rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos svarstyti viešųjų pirkimų komisijoms.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų sutartis, viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimus.
 • Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
 • Organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą per Centrines perkančiąsias organizacijas.
 • Pagal kompetenciją rengia, derina ir vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus; analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sutarčių projektų, kitų dokumentų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimams.
 • Konsultuoja Tarybos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.
 • Rengia Tarybos tvarkos aprašus ir kitus dokumentus reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
 • Dalyvauja atstovaujant Tarybą visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Tarybos atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Tarybos interneto tinklalapyje.
 • Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.