Įeiti
Publikuota: 2020.02.28. Atnaujinta: 2020.05.07

Simona Kulikauskienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija, dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytoj, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų derinimo.

2. Per tesės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų, ūkio subjektų ir kitų institucijų teikiamus klausimus, susijusius su investicijų derinimu.
 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus reguliavimą.
 • Nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų pateiktus investicinius projektus pagal Tarybos patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų  investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą ir įtaką kainai.
 • Rengia ir teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimai.
 • Tikrina ir atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planinių sąmatų analizę. Kaupia, sistemina ir apibendrina gautus duomenis.
 • Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus vandens sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą.
 • Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus ekonominį reguliavimą.
 • kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodikas ir investicijų vertinimo ir derinimo tvarką.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijų mokslų krypčių grupės arba socialinių mokslų  krypčių grupės išsilavinimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.