Įeiti
Publikuota: 2019.09.04. Atnaujinta: 2019.11.12

Sandra Grabauskaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:
• Tarybos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, rengia Tarybos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiuose.
Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus, konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu, pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarybos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
Pagal kompetenciją rengia Tarybos priimamų teisės aktų projektus, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką energetikos srityje.
Analizuoja vartotojų ir kitų asmenų teisių pažeidimus, jų priežastis ir teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio jų sprendimo; statistikos tikslais, nustatytais terminais ir tvarka, atlieka vartojimo ginčuose bei vartotojų ir energetikos įmonių prašymuose keliamų problemų analizę ir dinamiką.
Bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis vartotojų ir kitų asmenų teises ginančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo gerinimo, siekiant operatyviau spręsti vartotojų ir kitų asmenų problemas energetikos sektoriuje bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarybą Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų komitetų bei darbo grupių susitikimuose, konferencijose ir kituose renginiuose vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia Europos Sąjungos ir tarptautinėms organizacijoms jų prašomą informaciją Skyriaus kompetencijos ribose.
Pagal įgaliojimą atstovauja Tarybos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.), Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarybos interesus kitose valstybinėse institucijose.
Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje.
Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto portalui skirtą informaciją.
Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbo ir kitų su tuo susijusių procesų tobulinimo siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų Skyriaus darbą.
Teikia pagalbą ir konsultacijas Skyriaus specialistams dėl jiems pavestų užduočių vykdymo.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės studijų krypties magistro kvalifikacinis laipsnis).
Turėti ne mažiau kaip trijų metų darbo patirtį energetikos teisės taikymo srityje.
Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą. 
Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka.
Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.