Įeiti
Publikuota: 2020.04.09. Atnaujinta: 2020.07.07

Rasa Valatkevičienė


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja ir koordinuoja Departamento darbą, paskirsto užduotis Departamento vedėjams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių kainų ir maksimalių tarifų dydžių nustatymo metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus Departamento veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
 • Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų ir maksimalių tarifų dydžių skaičiavimo metodikos tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Pagal Departamento kompetenciją rengia Tarybos teisės aktų projektus reguliuojamų sektorių licencijavimo klausimais, prireikus inicijuoja kitų teisės aktų, pakeitimus, siekiant didinti reguliuojamų sektorių licencijavimo efektyvumą.
 • Rengia Departamento metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Derina Departamento skyrių parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais, siekiant tobulinti kainodaros principus.
 • Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Departamento veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti Departamento funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal skyriaus kompetenciją.
 • Kontroliuoja atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų prašymus bei skundus dėl šilumos ir karšto vandens vartojimo normų, paskirstymo, apskaitos ir kitų klausimų, siekiant užtikrinti Departamento funkcijų vykdymą.
 • Koreguoja Departamento nuostatus, rengia Departamento skyrių darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos darbuotojų funkcijos.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Departamente tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Departamento veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius. rengia apibendrintas Apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus.
 • Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Skiria Departamento skyrių darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Departamento kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti vadovaujamo darbo patirties.
 • Turėti 3 metų darbo patirties.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.