Įeiti
Publikuoti: 2022-02-02. Atnaujinta: 2022-02-02

Personalo valdymo skyrius


 • ​Užtikrina personalo valdymą ir planavimą, atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę.
 • Vykdo personalo atranką ir apskaitą, skelbia ir organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų darbo vietoms užimti, vykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas.
 • Organizuoja ir koordinuoja Tarybos personalo mokymą, rengia metinius mokymo planus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą.Organizuoja ir koordinuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, tarnybinių nusižengimų tyrimus.
 • Formuoja ir veda Tarybos darbuotojų asmens bylas.
 • Koordinuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus pateikimą Valstybės tarnautojų registro tarnybai.
 • Rengia priimtų Tarybos darbuotojų darbo sutartis, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Tarybos pirmininko įsakymus personalo ir atostogų klausimais.
 • Rengia Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir asmenų dirbančių pagal darbo sutartis darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kad būtų tinkamai apskaitomas darbuotojų dirbtas darbo laikas.
 • Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir Administracijos direktoriaus pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.